Navigácia

Streda 2. 12. 2015

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Piatok 4.12.2015)
Barbora Buková (4.B)
Barbora Drapáčová (3.A)

PROJEKT DIGIŠKOLA

 

Naša škola je zapojená do Národného 
projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho školstva. 
Súčasťou projektu 
je vytvorenie 
tzv. Školských projektov. 
My sme pracovali na nasledujúcich témach: 

MÁME RADI SLOVENSKO /KLIK/,

web stránka: 

http://sprievodcaruzomberka.webnode.sk/ /KLIK/

UČÍM SA, UČÍM ŤA /KLIK/

Úlohou národného projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho systému 
regionálneho 
školstva je vytvorenie elektronického 
vzdelávacieho 
systému a uvedenie elektronických služieb 
do prevádzky. Jeho súčasťou je aj zriadenie 
a vybavenie digitálnych učební, vytváranie 
digitálneho vzdelávacieho obsahu a 
vyškolenie vybraných pracovníkov 
pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 
pedagogických pracovníkov. Projekt je 
financovaný z prostriedkov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja v rámci 
Operačného programu Informatizácia 
spoločnosti. Realizuje sa od 22. novembra 2013 
do 30. septembra 2015. 

Riaditeľské voľno

Riaditeľské voľno

      Riaditeľka Základnej školy Sládkovičova 10  Vám oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

udeľuje žiakom 8. a 9. ročníka 

v stredu 25. 11.  2015                   riaditeľské voľno.

Obedy v ŠJ budú zabezpečené. V prípade nezáujmu je potrebné obedy odhlásiť.

TENTO MESIAC NA NAŠEJ ŠKOLE:

ZBER PAPIERA KONČÍ 20.11.2015

Od 1. 11. – projekty E-twinning (International Photo Dictionary of Idiomatic Expressions, Christmas traditions/ vianočné tradície v našich krajinách v spolupráci s 13 krajinami sveta)

5. 11. Exkurzia žiakov na výstavu Titanic v Bratislave (8. A, 9. B)

5. 11. Okresné kolo v stolnom tenise (žiačky)

6.11 - 4.12 odovzdať úlohy domáceho kola MO

10.11. Žiacka konferencia (6. B, 6. A)

12. 11. Komparo (8. a 9. ročník)

16. 11. Okresné kolo v šachu: Základné školy, Ružomberok

18. 11. športovo-zábavné popoludnie v šk. telocvični Fiťko-šport a nie drogy

20. 11. Okresné kolo v stolnom tenise (žiaci)

20.11 Vesmírniček, 8.45 pre I. stupeň, Laboratórium Zem, 10.45 pre II. stupeň (školská jedáleň, vstupné 2 €)

23. 11. Zdravá párty o 10.00 hod

23. – 27. 11. Anglický lektor v škole

24. 11. Astrostop súťaž

25. 11. Testovanie 5

25.11. Ochranárik očami detí, výtvarná súťaž

30. 11. Literárna súťaž – Dieťa medzi paragrafmi – práva detí očami detí

Olympiáda zo SJL

Veľký futbal Coca-cola cup (chlapci)

Počas celého novembra prebieha projekt English One (vedomostná súťaž z ANJ pod záštitou Ministerstva školstva)

do 10. 11. výtvarná súťaž – Odmietni drogu – váž si svoj život!

do 25. 11. výtvarná súťaž – Ochranárik očami detí

Beseda s odborníkom o rizikách užívania návykových látok – 8. – 9. ročník

Výtvarná súťaž - Odmietni drogu - váž si svoj život

Slobodní od internetu a PC 5.A

Slobodní od mobilného telefónu a televízie 5.B

Tvorba výtvarných prác do výtvarných súťaží na tému Rodina bez cigariet a Vianočná pohľadnica

Novinky

 • Vesmírniček

  Vzdelávací program s týmto zaujímavým a isto veľa prezrádzajúcim názvom, absolvovali žiaci 1. stupňa našej školy v piatok 20. novembra. Deti, hneď pri príchode do školskej jedálne, upútali krásne farebné zábery z „vesmírneho divadla“, ktoré sme obdivovali aj my učiteľky.

  V hodinovej „prednáške“ sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o tom, čo všetko môžeme vidieť a čo všetko sa deje v priestore okolo našej „modrej planéty“. Prekvapilo ich, koľko satelitov obieha okolo Zeme. Zaujali ich obrazy súhvezdí a rozprávanie o tom, prečo majú také mená. Lektor zapojil do svojej činnosti aj žiakov tým, že im kládol zvedavé otázky. Bol milo prekvapený, koľko vedia o vesmíre aj maličkí prváčikovia. Slová, ako meteor, satelit, súhvezdie neboli pre deti žiadnou neznámou. Žiaci sa aktívne zapájali do prednášky a za správne odpovede mohli získať malé odmeny. Učenie spestril lektor aj peknou pesničkou J. Nohavicu s príznačným názvom – Kométa. Deti odchádzali z „vesmírnej hodiny“ nadšené a isto sa mnohé z nich doma pozreli na nočnú hviezdnu oblohu pomocou programu, na ktorý dostali „tip“ od lektora. Volá sa : stellarium

 • 29. 11. 2015

  November síce nie je typický mesiac na kúpanie, ale deťom zo 4. A a 4.B to vôbec neprekážalo. Od 4. 11.- 18.11. 2015 sa zúčastnili plaveckého výcviku. Od inštruktorov plávania dostali veľkú pochvalu za odvahu, aktivitu a radosť z vody. Vyvrcholením boli preteky, medailové ohodnotenie a mokré diplomy. Ďakujeme za profesionálny a zároveň priateľský prístup p. inštruktoriek.

 • 29. 11. 2015

  Dňa 24. 11. 2015 sa Martin Burica a Lukáš Hýroš, žiaci 8. A triedy, zúčastnili ďalšieho ročníka astronomickej súťaže ASTROSTOP, ktorú organizuje Krajská hvezdáreň v Žiline. Súťaž pozostávala z dvoch súťažných vyraďovacích kôl, v ktorých si súťažiaci overili svoje poznatky z oblasti astronómie, histórie kozmonautiky a slnečnej sústavy. Medzi piatimi najlepšími súťažiacimi skončil aj Martin Burica, ktorý sa prebojoval do semifinále súťaže. Obidvom žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k 5. a 7. miestu.

 • 29. 11. 2015

  Do galérie Zdravá párty boli pridané fotografie.

 • 29. 11. 2015

  Tento štvrtok sa na druhom stupni niesol v znamení piatich kruhov. Štyria statoční žiaci ôsmeho i deviateho ročníka zasadli do lavíc, aby prevetrali svoje znalosti zo slovenského jazyka a literatúry. Ich vedomosti preveril test a ich schopnosť štylizácie zasa tvorba správy o tragickej udalosti. Nakoniec sa pred porotu postavili ako antickí rečníci so svojimi prejavmi. Neľahkú úlohu zvládli všetci, no bohyňa Victoria sa usmiala len na jedného. Teda jednu. A tak našu školu bude na obvodnom kole olympiády zo slovenského jazyka a literatúry reprezentovať Dária Vrábková z 8.A. Gratulujeme!

 • Voľné pracovné miesto

  • ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok prijme do trvalého pracovného pomeru

  učiteľa pre primárne vzdelávanie na plný úväzok.

  • Požadované vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

 • 19. 11. 2015

  Tento štátny sviatok je dôležitým pre nás všetkých, hoci len málokto z našich žiakov doteraz vedel, prečo. 17.novembra si pripomíname tzv. nežnú revolúciu, po ktorej došlo k pádu totalitného komunistického režimu a k premene našej spoločnosti v demokratickú.

  Na začiatku bola nevinná manifestácia...

  V deň študentstva, 17. novembra 1989, ako aj v deň uctenia pamiatky smrti Jana Palacha, ktorý sa v roku 1969 na protest sovietskej okupácie upálil, sa rovnako ako po iné roky konala manifestácia, organizovaná Socialistickým zväzom mládeže. Pochod bol plánovaný niekoľko mesiacov vopred a bol povolený mestským výborom KSČ.

 • OZNAM

  Vážení rodičia,
  V škole bol zistený opakovaný výskyt pedikulózy (zavšivenie). Prosíme preto všetkých zákonných zástupcov žiakov o vykonávanie pravidelnej kontroly vlasov u svojich detí. Pedikulóza sa v škole vyskytuje opakovane, preto by sme nemali byť k tomuto prenosnému ochoreniu ľahostajní. V prípade, že sa u žiaka vši vyskytnú, prosíme, aby zákonný zástupca dieťaťa informoval triedneho učiteľa.  Žiak môže nastúpiť do školy po predložení potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast.
   Ďakujeme za porozumenie a trpezlivosť.

 • Zmeny v škole

  Od konca októbra vládne čulý pracovný ruch nielen v našej škole (pokračuje výmena okien, dverí), ale aj v školskom areáli.

  Pred očami nám vyrastá nové multifunkčné ihrisko, na ktoré sa už všetci tešíme. Najväčším prínosom pre našich žiakov bude určite ľadová plocha v zimných mesiacoch.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  cevarova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň

Fotogaléria