Navigácia

PedagógŠkolenie, kontinuálne vzdelávanie, aktivitaUznané kreditySpolu
Mgr. Marta Nechalová Etická výchova pre primárne vzdelávanie 25 69
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Mgr. Mária Kenderová Dramatická výchova a rozvoj komunikačných schopností 48 77
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Ivana Dutková Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 77
Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 33
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Mgr. Denisa Fričová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 91
Vyučovanie angl. jazyka bez materiálov a s minimálnymi učebnými prostriedkami 10
Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 10
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Využívanie piesní na hodinách AJ 8
Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí 33
PaedDr. Monika Halušková Využitie informačných technoloógií v práci s dokumentmi a multimédiami 15 60
1. atestácia - Využitie graf. edetora Relevation natural art na hod. 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Umelecký prednes v systéme školských súťaží 15
Mgr. Slávka Hosová Zážitkové vyučovanie v anglickom jazyku na základnej a strednej škole 4 42
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá 8
Vyučovanie cudzieho jazyka na základnej škole pomocou aktivizujúcej metódy " Živé obrázky" 0
Rozvoj komunikačných zručností žiakov na hodinách AJ 0
PaedDr. Terézia Janíková Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 44
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Aplikácia hodotenia učebnej činnosti, výkonu a klasifikácie žiaka na vybraný témat. okruh vo vlastnom predmete 14
Mgr. Ružena Janovcová Práca súdajmi v prostredí Microsoft 15 74
Inovatívne spôsoby hodnotenia žiakov 15
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v ŠKD s využitím vybraných softvér. aplikácií 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 14
Zvyšovaniedigitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15
Mgr. Tatiana Janovčíková Inovatívne spôsoby hodnotenia žiako v pred. SJ 15 72
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 14
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 13
Mgr. Lýdia Kondrová Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14 81
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Profesionalizácia práce vedúceho predmetovej komisie 37
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Mgr. Mária Kuricová Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifik. učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ 169 206
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Induktívne vzdelávacie postupy v prírodovednom a technickom vzdelávaní 8
Bc.Ivana Littvová Aktivizujúce metódy vo výchove 4 64
Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi v ŠKD s využitím vybraných softvér. aplikácií 15
Zvyšovaniedigitálnej gramotnosti v práci vychovávateľov a pedagogických asistentov v školách a školských zariadeniach 15
Práca súdajmi v prostredí Microsoft 15
Výchova k prosocialnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primár. vzdel. 0
Interaktívna tabuľa a multimédiá vovzdelávaní 15
PaedDr. Marta Majková Náboženstvo, Náboženská výchova v školskom programe 10 120
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Školský projekt s aplikácioumisie sv. Cyrila a Metoda 6
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie 14
Rigozna skúška, Liturgická katechéza v prostredí ZŠ 60
Využitie informačných technoloógií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
PaedDr. Jana Mastišová, PhD. Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 63
Komunikačné zručnosti ,,GRAFOMOTORIKA" - príručka 33
Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov - I. úroveň 15
Mgr. Alena Mihaľová Emocionalita a sebazaprenie v rozvoji osobnosti učiteľa 14 67
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Koordinátor drogovej prevencie 39
Mgr. Katarína Miklášová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15 39
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Hry vo vyučovacom procese 9
Mgr. Zdenka Mišíková Modernizácia vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35 65
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Využitie informačných technoloógií v práci s dokumentmi a multimédiami 15
Mgr. Katarína Murínová Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15 38
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Práca v školskej knižnici 8
Mgr. Jana Rázgová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 80
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
Hodnotenie učebnej činnosti a výkonu žiaka 14
Emocionalita a sebapoznanie v rozvoji osobnosti učiteľa 14
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet 8
Mgr. Lenka Sanigová Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14 216
Metodické príručky: Komunikačné zručnosti, Grafomotorika, Tvorivé písanie 33
Jazyková príprava učiteľov 1. stupňa na úroveň A2 SERR a príprava kvalifik. učiteľov 1 stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyuč. CJ 169
Mgr. Andrea Schmidtová Metodické príručky: Komunikačné zručnosti, Grafomotorika, Tvorivé písanie 33 62
Rozvíjanie emocionálnej inteligencie a komunikačných zručností 14
Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 15
PaedDr. Martina Šefar Rigozna skúškana tému: Využitie tvorivého vyučovania na príklade geografie obyvateeľstva miestneho regiónu na základ. školách 60 60
PaedDr. Eva Šimčeková Aktivizujúce metódy vo výchove 24 64
Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 15
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 15
Metódy a formy práce podporujúce rozvoj myslenia akreativity žiakov v škole 10
Mgr. Danica Víťazová Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese 0 0
Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 0
I. Atestácia - Využitie netradičného - balančného náčinia vo vyučovvaní teles.j a šport.j výchovy v primárnom vzdelávaní 0


© aScAgenda 2020.0.1180 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.08.2019

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň