Navigácia

Školská jedáleň

Informácie

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov

S platnosťou zákona č. 245/2008 Z.z .o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ od 1. 9. 2008 sa v zariadeniach školského stravovania výroba pokrmov riadi:

 • Odporúčanýmivýživovými dávkami podľa vekových kategórií stravníkov
 • Materiálno – spotrebnými normami a receptúrami pre školské stravovanie, vydanýmiMŠ SR a regionálnymi receptúrami.
 • Finančnými príspevkami od zákonných zástupcov detí a žiakov.
 • Zásadami pre zostavovanie jedálnych lístkov.

Všetky uvedené atribúty tvoria neoddeliteľnú súčasť výroby jedál a pre vedúcich zamestnancov zariadení školského stravovania sú záväzné.

Zásady pre zostavovanie jedálnych lístkov boli schválené úradom verejného zdravotníctva v r. 2007 a sú aktualizované podľa najnovších trendov vo výžive. Pre kontrolu správnosti dodržiavania zásad a plnenia výživových dávok slúžia prepočty nutričných a výživových hodnôt v mesačnej zostave jedálnych lístkov

V rámci 5 stravovacích dni v jednosmennom stravovaní má jedálny lístok obsahovať:

 • 2 hlavné jedlá s mäsovým pokrmom
 • 1 hlavné jedlo so zmiešaným pokrmom – so zníženou dávkou mäsa
 • 2 odľahčovacie jedlá /1 s múčnym pokrmom a 1 so zeleninovým pokrmom/. Odľahčovacie jedlá so zeleninovým pokrmom sa odporúčajú podávať v pondelok.

Z hľadiska obsahovej štruktúry treba dbať na:

 • Pokrmy z mäsa, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú pokrmy pripravované z mäsa jatočných zvierat, hydiny a rýb s plnou hmotnosťou pre jednotlivé vekové skupiny, nie mleté, nie zmesi.
 • Pokrmy so zníženou dávkou mäsa, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú zmesi mäsa s ryžou, mletými varenými sójovými bôbmi alebo sójovej drviny, ovsených vločiek, zemiakov a pod.
 • Pokrmy zeleninové, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú pokrmy pripravované s použitím zeleniny, strukovín, obilnín a ich kombinácií s možným použitím mlieka, mliečnych výrobkova vajec.
 • Múčne pokrmy, ktoré sú súčasťou hlavného jedla, sú pokrmy pripravované s použitím múky, vajec, mlieka, tvarohu, ovocia a pod. Polievky k tomuto typu jedla podávať výdatné strukovinové, zeleninové, prípadne s obsahom mäsa, ak to umožňuje výška finančného limitu.

           Všeobecné zásady pri  5 obedoch týždenne:

                           1. Prívarky odporúčame zaraďovať 2x do mesiaca s využitím hlavne strukovín

                           2. Zvýšiť frekvenciu podávania strukovín aj vo forme podávania šalátov

                           3. Múčna príloha má byť iba raz do týždňa

                           4. Zemiaky majú byť na jedálnom lístku 2 – 3 x do týždňa

                           5. Zelenina má byť na jedálnom lístku denne, z toho ako šaláty 2x, zeleninová obloha 1x,  varená, dusená 2x.

                           6. Ryby podávať 1x v týždni.

                           7.  Obilniny  /krúpy, ovsené vločky, pohánka, sója, proso, uprednostňujeme pred pred ryžou/,  

                            majú byť 1x v týždni, strukoviny 1 – 2x.

                            8. Ku každému hlavnému jedlu sa má podávať nápoj

                            9. Ovocie zaraďujeme podľa možnosti finančného limitu.

 

Pedagogicko – organizačné pokyny pre zariadenie školského stravovania na šk.rok 2016/2017.Výrobu a výdaj jedál v zariadeniach školského stravovania zabezpečovať podľa materiálno - spotrebných noriem a receptúr, ktoré charakterizujú príslušnú územnú oblasť.

Suchá strava sa podáva len vo výnimočných prípadoch, napr.pri havarijných situáciach.

Priposkytovaní stravovania iným stravníkom postupovať podľapar.140 a par. 141 zákona č. 245/2008 Z.z.

Zabezpečiť pedagogický dozor nad žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni.

Vypracovať stravovací režim stanovením prestávky na jedlo:

Žiaci 1. a 2. stupňa – obed sa podáva po 4. - 6. vyučovacej hodine

Na minimalizáciu zdravotných rizík pri výrobe jedál a nápojov sa v zariadeniach školského stravovania používa e-modelHACCP a metrologický program vydaný ministerstvom pod číslom 2011-15863/38165: 1-921.

Pracovná doba:   

pondelok  -  piatok:  7,00 h. – 15,00 h.

Obedňajšia prestávka:  13,30 h. – 14,00 h.

Vedúca ŠJ – Leštinská Tatiana

Sledovať plnenie odporúčaných výživových dávok za časové obdobie jedného mesiaca a výsledky plnenia     porovnávať s povoleným percentuálnym rozdielom podľa par. 10, vyhlášky MZ SR č. 533/2007 o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenie spoločného stravovania: pre žiakov základných škôl nie je možné  pripravovať jedlá na výber.

Poskytovať dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom žiaka ohrozeného sociálnym vylúčením – dotácie v zmysle par. 6 zákona č. 544/2010 Z.z.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň