Navigácia

Prihláška ŠKD Harmonogram celoklubových aktivít Výchovný program ŠKD Oddelenia ŠKD PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU Charakteristika ŠKD Sovíčatá VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti Aktivity 2021/2022 Aktivity 2020/2021 Aktivity 2019/2020 Aktivity 2018/2019 Aktivity 2017/2018 Aktivity 2016/2017 Aktivity 2015/2016

ŠKD Sovíčatá

Charakteristika ŠKD Sovíčatá

Charakteristika  Školského klubu detí „Sovíčatá“ 

Výchovný program ŠKD

Vnútorný poriadok ŠKD

Denný režim ŠKD

 

 Náš školský klub detí je miestom pre oddych, relaxáciu,  rozvíjanie záujmov detí mladšieho školského veku, ich výchovu a vzdelávanie v príjemnom prostredí rodinného typu.   Výchovno–vzdelávacia činnosť prebieha v štyroch výchovných oddeleniach. ŠKD umožňuje deťom navštevovať ranný klub, množstvo pravidelných aj nepravidelných výchovno–vzdelávacích činností v priebehu dňa, záujmových a krúžkových činností v popoludňajších hodinách pre rozvoj ich špecifických záujmov a talentu, pravidelné stravovanie v školskej jedálni, pitný režim počas dňa, návštevy rôznych kultúrnych a športových podujatí a zážitkovou formou prípravy na vyučovanie. V školskom klube sa deťom venujú tri kvalifikované vychovávateľky, ktoré sa snažia o korektnú spoluprácu, spokojnosť detí a ich rodičov, ako aj o dobré meno školy.

   

   Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy

Školský klub detí (ďalej ŠKD) je školské zariadenie, ktoré je vnímané ako prechod medzi učením a pobytom dieťaťa v rodinnom prostredí, a má funkciu výchovnú, vzdelávaciu, relaxačnú, regeneračnú, kompenzačnú a sociálnu.

     

  Náš školský klub ponúka:

 • bezpečný a priateľský priestor,
 • otvorenosť a toleranciu,
 • nestresujúce, estetické prostredie,
 • rozmanitý program,
 • aktivity rozvíjajúce kreativitu,
 • činnosti podporujúce tímovú prácu,
 • podporu iniciatívy, nápaditosti a samostatnosti.

Školský klub sa usiluje o výchovu harmonicky rozvinutého človeka. Formou cielenej motivácie sa snaží zapojiť deti do všetkých činností. Vyšším poslaním je vytváranie návykov na účelné trávenie voľného času.

 

Činnosti ŠKD:

 • odpočinkové,
 • rekreačné,
 • záujmové.

Súčasťou programu ŠKD je aj príprava na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje väčšinou formou didaktických hier  a práce s encyklopédiami, časopismi alebo začlenením do iných záujmových činností.

 

Stanovenie výchovných cieľov

 

·      Výchova k zdravému životnému štýlu a výchova k zodpovednosti za svoje zdravie (stravovacie návyky, pitný režim, osobná hygiena, zdravé potraviny, telesná zdatnosť, otužovanie, empatia, estetické zážitky, pracovné návyky).

·      Posilňovanie komunikačných zručností tvoriacich základ sociálnych  zručností, kultivovanie verbálneho a neverbálneho prejavu (používať čarovné slová "prosím, ďakujem"), rozširovanie slovnej zásoby a schopnosti ju používať, ale tiež schopnosť počúvať, komunikácia a uplatnenie osobnosti v skupine, komunikácia v rôznom  sociálnom  prostredí.

·      Zvyšovanie sociálnych kompetencií, rozvoj sociálnej orientácie – získavanie potrebných a požadovaných vedomostí, zručností a postojov v sociálnych vzťahoch, zodpovednosť za svoje správanie, vytváranie schopnosti slobodne riešiť konkrétne životné situácie, usilovať sa o dôveryhodnosť, pravdovravnosť, posilniť schopnosť objektívne hodnotiť svoje konanie a prijímať dôsledky zaň.

·      Schopnosť spolupráce, poznanie seba samého pomôže objektívne zhodnotiť šance uplatnenia v skupine, kladné hodnotenie zvyšuje vlastné sebavedomie, stabilita sociálnych skupín vplýva na objektívne hodnotenie každého člena.

·      Formovanie životných postojov  spoločensky požadovaných hodnôt, vytváranie základov právneho vedomia, úcta k overeným hodnotám, porozumenie, tolerancia, schopnosť a ochota pomôcť, vytváranie vlastného sebavedomia a posilňovanie schopnosti nepodliehať cudzím negatívnym vplyvom.

·      Tvorivosť a rozvoj fantázie prostredníctvom hier a záujmových činností.

·      Aktívny odpočinok prostredníctvom hrových činností a športu.

 

V ŠKD nie sú hlavnou súčasťou výchovnej práce vedomosti žiakov, ale sú to hlavne sociálne zručnosti. Nejde o školský výkon žiaka ale o kvalitu jeho sociálnych vzťahov k spolužiakom, vrstovníkom.

Výchovno-vzdelávací proces v ŠKD prispieva k rozvoju kľúčových kompetencií každého jedinca. Cieľom  je naviazať kontakt na základy položené v predškolskom  vzdelávaní a vhodne doplňovať kompetencie získavané pri výchove v rodine a na vyučovaní v škole. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti družiny a prepojené s reálnymi životnými situáciami. Súbor znalostí, schopností a zručností slúži k vytváraniu postojov a hodnôt.

 

      Metódy a formy výchovnej práce

      Záujmové vzdelávanie, ktoré prebieha v našom ŠKD, prebieha predovšetkým vlastnou činnosťou detí, ich komunikáciou s okolím a získavaním vlastných skúseností. Všetko je založené na priamych zážitkoch z činnosti, vychádzajú čiastočne z individuálnej voľby, detskej zvedavosti, potreby zamestnávať sa a baviť sa s ostatnými. Program je naplňovaný formou pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových a spontánnych aktivít.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň