Navigácia

Prihláška ŠKD Harmonogram celoklubových aktivít Výchovný program ŠKD Oddelenia ŠKD PRAVIDLÁ BEZPEČNÉHO ŠKOLSKÉHO KLUBU Charakteristika ŠKD Sovíčatá VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD Aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti Aktivity 2021/2022 Aktivity 2020/2021 Aktivity 2019/2020 Aktivity 2018/2019 Aktivity 2017/2018 Aktivity 2016/2017 Aktivity 2015/2016

ŠKD Sovíčatá

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD

 

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKD
pri ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok

 

ŠKD je v prevádzke počas školského roka od 5.45 do 16.00 hod.

 1. Deti sa do ŠKD zaraďujú spravidla na jeden školský rok. Prihlásiť ich možno v prvý deň príslušného školského roka na základe odovzdania vyplneného zápisného lístka zákonným zástupcom dieťaťa.
 2. Rozsah dennej dochádzky a spôsob odchodu z ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Prípadné zmeny v čase alebo spôsobe odchodu oznamuje rodič písomne.
 3. Deti sú do jednotlivých oddelení zaraďované podľa veku a do krúžkov podľa osobného záujmu.
 4. Za príchod dieťaťa do ranného oddelenia zodpovedajú rodičia. Príchod do tohto oddelenia je možný len do 7.30 (po 7.35 hod. deti odchádzajú do tried pod dohľadom vychovávateľky).
 5. Keďže oddelenia sú vytvorené z viacerých tried, príchod detí zabezpečujú učitelia, ktorí majú  s nimi poslednú vyučovaciu hodinu.
 6. Cudzím osobám bez písomného súhlasu rodičov dieťa nevydávame.
 7. Opustiť ŠKD bez povolenia vychovávateľky je neprípustné.
 8. Na obed chodia deti spoločne (výnimkou sú len tí, ktorí mali 6 vyučovacích hodín) a dodržiavajú hygienické návyky. Stravné lístky a odhlášky zabezpečujú rodičia.
 9. Za bezpečnosť detí v ŠKD zodpovedá vychovávateľka alebo zastupujúca osoba. Na začiatku školského roka musia byť deti oboznámené so školským poriadkom, vnútorným poriadkom ŠKD,  s BOZP, požiarnymi a dopravnými predpismi.
 10. V ŠKD sa dieťa správa slušne a kolektívne. Dodržiava školský poriadok a vnútorný poriadok ŠKD.
 11. V prípade úrazu poskytne vychovávateľka dieťaťu prvú pomoc, oznámi to vedeniu školy a informuje rodičov. Napíše záznam o školskom úraze.
 12. V ŠKD dieťa musí mať vlastné hygienické potreby (uterák, prezuvky), toaletný papier, papierové vreckovky. Odporúčame, aby malo veci na prezlečenie.
 13. Rodič je povinný dať dieťaťu potrebné oblečenie s prihliadnutím k počasiu.
 14. Vrchné ošatenie a školské aktovky si deti odkladajú na vyhradené miesto v ŠKD. Odporúčame, aby deti mali osobné veci označené.
 15. Deti šetria majetok ŠKD (hračky, zariadenie, knihy...) Ak niečo poškodia alebo zničia, rodičia  musia vec opraviť, nahradiť, alebo zaplatiť.
 16. Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 17. Poplatok za ŠKD je 10 € mesačne za jedno dieťa. Uhrádza sa počas šk. roka do 10. dňa v danom mesiaci. Je možné uhradiť za viac mesiacov naraz. Poplatok sa platí nezávisle od počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak rodič predloží doklady o hmotnej núdzi, poplatok neuhrádza.
 18. Nakoľko školský zákon zakazuje používanie mobilných telefónov v školských zariadeniach, platí tento zákaz aj pre ŠKD.

 

                                                   

 

 

 

V Ružomberku, dňa 1.9.2020                                                                      Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň