Navigácia

Podávanie sťažností

Sťažnosť  možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

 • poštou na adrese: Základná škola, Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • v škole na uvedenej adrese v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod.
 • ústne telefonicky na tel. čísle 0911 969 124
 • elektronickou poštou:  info@najskolark.sk

 

 • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného bydliska sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačne proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň