Navigácia

Podávanie sťažností

Sťažnosť  možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

 • poštou na adrese: Základná škola, Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • v škole na uvedenej adrese v pracovných dňoch od 8,00 do 14,00 hod.
 • ústne telefonicky na tel. čísle 0911 969 124
 • elektronickou poštou:  info@najskolark.sk

 

 • Sťažnosť musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného bydliska sťažovateľa. Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať jej názov a sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať.

Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. Musí z nej byť jednoznačne proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň