Navigácia

Školská jedáleň

Úhrada stravného

 

1.  Obedy vydávame od 11,15 do 13,30 h.

2.  V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy do 14:00 predchádzajúceho dňa, /najneskôr do 7,00 ráno/a to cez internet, v školskej jedálni alebo telefonicky /0917 529 279/.

 3.  Ak sa žiak neodhlási, a obed si neprevezme, zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú výšku obedu.

4.  Obedy do obedára je možné odobrať, len v prvý deň ochorenia, ak sa stravník nestihol odhlásiť.

5.  Po vydaní čipu je stravník prihlásený na stravu na celý školský rok.

6. Zákonný zástupca naďalej uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške  6,00 € na mesiac.

Stravné na deň: Ročník: 1 – 4: 1,50 €

                           Ročník: 5 – 9: 1,70 €

7. Pri úhrade zadajte meno stravníka /nie zákonného zástupcu/, triedu a variabilný symbol.

 8. Poplatky na stravovanie musia byť uhradené do 25.-ho v predchádzajúcom mesiaci,

inak nebude stravník  prihlásený na stravu.

9. Vedúca školskej jedálne: Ľudmila Hollá, kontakt: 0917 529 279

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň