Navigácia

Školská jedáleň

Úhrada stravného

 

1. Obedy vydávame od 12°° do 14°° hod.
2. V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese a škole alebo v prípade jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy do 14:00 predchádzajúceho dňa (najneskôr do 7:15 ráno) a to cez internet, v školskej jedálni alebo telefonicky (0917 529 279).
3. Ak sa žiak neodhlási a obed si neprevezme, zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú výšku obedu, ktorá bude postupne odrátavaná zo zálohy.
4. Obedy do obedára je možné odobrať len v prvý deň ochorenia, ak sa stravník nestihol odhlásiť, ale dotácia sa neposkytuje – rodič platí plnú výšku obedu.

5. Po vydaní čipu je stravník prihlásený na stravu na celý školský rok na prvé jedlo – A. Druhé jedlo – B je potrebné si objednať cez internet alebo v jedálni.
6. Strava je dotovaná vo výške 1,20 €. Zákonný zástupca naďalej uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške:
1) 1. stupeň - 6,00 € réžia na mesiac.
2) 2. stupeň - 6,00 € réžia na mesiac + dopláca 0,03 € na 1 obed = 6,63 €.
3) jednorázová záloha 20,00 € za neodhlásené a neodobraté obedy.
7. Pri úhrade zadajte meno stravníka (nie zákonného zástupcu), triedu a variabilný symbol.
8. Poplatky na stravovanie musia byť uhradené do 25. dňa v predchádzajúcom mesiaci, inak nebude stravník prihlásený na stravu.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň