Navigácia

O škole

Profil školy

O našej škole


súčasnosti má škola 17 tried, 297 žiakov a tri oddelenia školského klubu.

Škola disponuje odbornými učebňami: 3 učebne informatiky, multimediálna učebňa, výtvarná dielňa, 2 interaktívne jazykové učebne, kuchynka, fyzikálne laboratórium, chemické laboratórium, učebňa grafomotoriky, dve telocvične, posilňovňa, knižnice pre študentov a zamestnancov, pobočka Mestskej knižnice Ružomberok a školský klub.

Na pedagogickú prax k nám chodia študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Pre výtvarné talenty máme veľmi dobré podmienky. Škola pri vytváraní výtvarných krúžkov spolupracuje s CVČ Elán a SZUŠ A. Bernoláka 1. Žiaci pracujúci vo výtvarných krúžkoch a ich práce získali už viaceré ocenenia aj na medzinárodných súťažiach.

V rámci projektu Škola podporujúca zdravie pripravujeme každý rok dve veľké akcie pre rodičov. Pozývame ich na vianočnú besiedku, kde ich čaká kultúrny program, vyzdobené medovníky a iné pečivo V stánkoch ponúkajú žiaci vlastné výrobky. V máji pripravujeme slávnostný program ku Dňu matiek.


V škole pracuje odborný zamestnanec: špeciálny pedagóg a logopéd - PaedDr. Jana Mastišová PhD.

Základné identifikačné údaje o škole

Názov školy                             Základná škola

Adresa školy                            Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

Telefňonne číslo                      044/430 40 30

Internetová adresa                  www.zssladkovicova.edupage.sk

E-mailová adresa                     info@najskolark.sk

Zriaďovateľ školy                       Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku 1, 034 01 Ružomberok

IČO                                            319 346 17

DIČ                                             2020590165

Vedúci zamestnanci školy

Funkcia                                        Titul, meno, priezvisko                Kontakty

Riaditeľ školy                               Mgr. Marta Nechalová                 044/430 40 30, 0911 969 124

Zástupca riaditeľa školy               Mgr. Mária Kenderová                044/434 2729

Vedúca školskej jedálne               Tatiana Leštinská                       0917 529279

Výchovný poradca                        PaedDr. Terézia Janíková

Špeciálny pedagóg                       PaedDr. Janka Mastišová

Ekonomické oddelenie                  Bc. Tatiana Malenčíková             044/430 40 29

 

Počet tried:  16                              Priemer žiakov na triedu: 18

Počet žiakov: 289                          1. Stupeň: 130

                                                       2. stupeň: 167

Počet oddelení v ŠKD: 3

Počet detí v ŠKD:  76                      Priemer detí na oddelenie: 25

 

Rozvrh  vyučovania:

 

      1. hodina            7.50    -     8.35                                   ŠKD: 5,45 – 7,45 a 11,30 – 16,00

      2. hodina            8.45    -     9.30

      3. hodina            9.50    -   10.35

      4. hodina          10.45    -   11.30

      5. hodina          11.40    -   12.25

      6. hodina          12.35    -   13.20

      7. hodina          13.50    -   14.30 

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018

Jesenné: 31. október (streda) až 2. november 2018 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 5. novembra 2018 (pondelok).

Vianočné: 23. december 2018 (nedeľa) až 7. január 2019 (pondelok). Školské vyučovanie sa začne 8. januára 2019 (utorok).

Polročné: 1. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. februára 2019 (pondelok).

Jarné:

 • Košický a Prešovský kraj – 18. február (pondelok) až 22. február 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 25. februára 2019 (pondelok).

 • Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj – 25. február (pondelok) až 1. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 4. marca 2019 (pondelok).

 • Banskobystrický, Žilinský a Trenčiansky kraj – 4. marec (pondelok) až 8. marec 2019 (piatok). Školské vyučovanie sa začne 11. marca 2019 (pondelok).

Veľkonočné: 18. apríl (štvrtok) až 23. apríl 2019 (utorok). Školské vyučovanie sa začne 24. apríla 2019 (streda).

Letné: 1. júl (pondelok) až 31. august 2019 (sobota). Vyučovanie sa začne 2. septembra 2019 (pondelok).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň