Navigácia

Dôležité dokumenty

Dôležité dokumenty

ŠKOLSKÝ PORIADOK

Vyhodnocovacia správa 2022/2023

Školský vzdelávací program 2023/2024

Vyhodnocovacia správa 2021/2022

Školský vzdelávací program 2022/2023

Dodatok k školskému poriadku - september 2021

Inovovaný školský vzdelávací program 2021/2022

Vyhodnocovacia správa 2020/2021

Vyhodnocovacia správa 2019/2020

Inovovaný školský vzdelávací program 2020/2021

Dodatok č. 1 ku KZ

Kolektívna zmluva na roky 2020-2021

Vyhodnocovacia správa 2018/2019

Dodatok k školskému poriadku - september 2019

Inovovaný školský vzdelávací program 2019/2020

Smernica - šikanovanie

Metodika dotácie - stravné

Zápisný lístok pre osobitné stravovanie - stravné

Informovaný súhlas pre osobitné stravovanie - vzor

 

IŠkVP 2018/2019

Učebný plán - 2018-2019

Dodatok č. 1/2017 ku školskému poriadku

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach

Kolektívna zmluva na rok 2018-2019

Učebný plán ISCED 1 a ISCED 2 2017/2018

Vyhodnocovacia správa 2017/2018

Učebný plán ISCED 1 a ISCED 2

Organizačná štruktúra 2017

Organizačný poriadok 2017

Kritéria hodnotenia správania žiakov a dochádzky

Rokovací poriadok 2017

Kolektívna zmluva 2017

Školský poriadok 2016/2017

IŠkVP 2017

Školský vzdelávací program

Inovovaný ŠkVP

Vyhodnocovacia správa 2015-2016

Vyhodnocovacia správa 2013-2014

Školský vzdelávací program 2014/2015 ISCED 1

Školský vzdelávací program 2014/2015 ISCED 2

Vyhodnotenie dotazníkov prieskumu spokojnosti rodičov

Smernica č. 1/2016 Šikanovanie

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň