Navigácia

Zápis prvákov

Informácie o zápise

Informácie k zápisu prvákov 

Termín: 8. 4. 2021 v čase od 14:00 do 16:00 hod.

Potrebné dokumenty:

 • občiansky preukaz oboch rodičov

 • v prípade neprítomnosti jedného z rodičov alebo v prípade striedavej starostlivosti, je potrebné, aby prítomný rodič predložil plnomocenstvo druhého rodiča ako prejav súhlasu so zápisom svojho dieťaťa do našej ZŠ

 • rozhodnutie súdu v prípade striedavej starostlivosti rodičov

 • originál a 1 kópia rodného listu

 • prihláška k zápisu (elektronická prihláška)

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka podpisujú obaja rodičia (Splnomocnenie).

Pri prijatí žiaka do 1. ročníka našej ZŠ majú prednosť deti, ktoré k nám podľa školského obvodu patria (VZN č.2/2018 o určení školských obvodov).

Poplatok za pomôcky do 1. ročníka vo výške 25,00 eur je potrebné uhradiť v hotovosti v deň zápisu.

Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2021 šiesty rok veku.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2021.

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť(odklad), riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy (zápis dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania), len v tom prípade, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu. 


Základná škola dieťa zapíše a zároveň informuje zákonného zástupcu o nutnosti písomne požiadať riaditeľku MŠ o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, súčasťou musí byť:


                       a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;                          b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;
                       c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

Resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole (pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania), zákonný zástupca musí písomne požiadať riaditeľku MŠ o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 

Zákonný zástupca musí doložiť v MŠ:

             a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; 
             b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;
             c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Ak rodič dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši 6. rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september – december 2021/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko - psychologickej poradne a lekára (dodatočne).

 

 

Elektronická prihláška

Splnomocnenie - zápis

Prihláška k zápisu 2021 (papierová verzia)

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení mestských obvodov v Meste Ružomberok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o zápise dieťaťa na plnenie základnej školskej dochádzky v základných školách a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň