Navigácia

Zápis prvákov

Informácie o zápise

Informácie k zápisu prvákov 

Termín: 2. 4. 2019 v čase od 14:00 do 18:00 hod.

Potrebné dokumenty:

 • občiansky preukaz oboch rodičov

 • v prípade neprítomnosti jedného z rodičov alebo v prípade striedavej starostlivosti, je potrebné, aby prítomný rodič predložil plnomocenstvo druhého rodiča ako prejav súhlasu so zápisom svojho dieťaťa do našej ZŠ

 • rozhodnutie súdu v prípade striedavej starostlivosti rodičov

 • originál a 1 kópia rodného listu

 • prihláška k zápisu (elektronická prihláška)

Žiadosť o prijatie žiaka do 1. ročníka podpisujú obaja rodičia (Splnomocnenie).

Pri prijatí žiaka do 1. ročníka našej ZŠ majú prednosť deti, ktoré k nám podľa školského obvodu patria (VZN č.2/2018 o určení školských obvodov).

Poplatok za pomôcky do 1. ročníka vo výške 25,00 eur je potrebné uhradiť v hotovosti v deň zápisu.

Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2018 šiesty rok veku. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľku školy o odloženie začiatku školskej povinnej dochádzky o jeden školský rok. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi riaditeľka školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga a pedagogicko-psychologickej poradne.

Ak rodič dieťaťa požiada, aby do školy bolo výnimočne prijaté dieťa, ktoré dovŕši 6. rok veku v čase od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka /september – december 2018/, k žiadosti priloží vyjadrenie pedagogicko - psychologickej poradne a lekára.

Ak sa u žiaka 1. ročníka ZŠ v priebehu prvého polroku školského roka prejaví nedostatočná telesná alebo duševná vyspelosť na školskú dochádzku, riaditeľka školy po prerokovaní so zákonným zástupcom žiaka, školským špeciálnym pedagógom a vyjadrení pedagogicko-psychologickej poradne dodatočne odloží plnenie povinnej školskej dochádzky na nasledujúci rok. Rozhodnutie o dodatočnom odklade vydá riaditeľka školy (VZN č.3/2018 o zápise dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky).

 

 

 

Elektronická prihláška

Splnomocnenie - zápis

Protokol k zápisu 2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení mestských obvodov v Meste Ružomberok

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o zápise dieťaťa na plnenie základnej školskej dochádzky v základných školách a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň