Navigácia

Zápis prvákov

Informácie o zápise

Informácie k zápisu prvákov 

Termín: 4. 4. 2023 v čase od 13:00 do 16:00 hod. s prítomnosťou dieťaťa

podľa časového harmonogramu

 elektronická prihláška -  rodičia vypĺňajú len elektronickú prihlášku do 04.04.2023, škola vytlačí elektronicky podanú prihlášku,  zákonní zástupcovia vyplnenú prihlášku podpíšu v škole v deň zápisu (je potrebný podpis obidvoch zákonných zástupcov)

 

     Dokumenty potrebné k zápisu:

 • občiansky preukaz oboch rodičov

 • originál a 1 kópia rodného listu

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

 • rozhodnutie súdu v prípade striedavej starostlivosti rodičov

 • Poplatok za pomôcky do 1. ročníka vo výške 35,00 eur je potrebné uhradiť v hotovosti v deň zápisu

 • ak dieťa nedosahuje školskú zrelosť (odklad), je potrebné doniesť písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast alebo z poradenského centra CPPPaP

 •  

Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa sa nevyžaduje, ak:

1. jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností, túto skutočnosť je možné preukázať neoverenou kópiou rozhodnutia súdu

2. jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, túto skutočnosť je možné preukázať potvrdením od všeobecného lekára zákonného zástupcu

3. zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, túto skutočnosť je možné preukázať čestným vyhlásením zákonného zástupcu (viď. príloha č. 1)

4. dieťa vychováva iba matka (otec nie je na rodnom liste uvedený), v podaní túto skutočnosť matka preukazuje fotokópiou rodného listu dieťaťa, resp. formou nahliadnutia do rodného listu dieťaťa

5. ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie (viď. príloha č. 2).

6. jeden zo zákonných zástupcov dieťaťa zomrel, v podaní túto skutočnosť možno preukázať fotokópiou úmrtného listu, resp. formou nahliadnutia do úmrtného listu 

Pri prijatí žiaka do 1. ročníka našej ZŠ majú prednosť deti, ktoré k nám podľa školského obvodu patria (VZN č.2/2018 o určení školských obvodov).

Zápis do 1. ročníka je povinný pre deti, ktoré dovŕšia do 31.8.2023 šiesty rok veku.

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2023.

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2023 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť(odklad), riaditeľ základnej školy odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby požiadal riaditeľa príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do materskej školy (zápis dieťaťa na plnenie predprimárneho vzdelávania), len v tom prípade, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu. 


Základná škola dieťa zapíše a zároveň informuje zákonného zástupcu o nutnosti písomne požiadať riaditeľku MŠ o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania, súčasťou musí byť:


             a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie;                         b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;
             c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

Resp. o pokračovanie vzdelávania v materskej škole (pokračovanie plnenia predprimárneho vzdelávania), zákonný zástupca musí písomne požiadať riaditeľku MŠ o vydanie rozhodnutia o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
 

Zákonný zástupca musí doložiť v MŠ:

             a) písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; 
             b) písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast;
             c) informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Ak riaditeľ príslušnej materskej školy rozhodne o pokračovaní vzdelávania v materskej škole, zákonný zástupca písomne oznámil túto skutočnosť základnej škole, do ktorej zapísal svoje dieťa.

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré nedovŕši šiesty rok veku a absolvovalo povinné predprimárne vzdelávanie, a to vždy po súhlasnom vyjadrení príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasnom vyjadrení všeobecného lekára pre deti a dorast. Plnenie povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole zákonný zástupca preukazuje „potvrdením“ príslušnej materskej školy (viď. príloha)

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o určení mestských obvodov v Meste Ružomberok

 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2022 o zápise dieťaťa, žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň