Navigácia

 • Straty a nálezy

  Milí rodičia, za posledné obdobie sa nám v škole zhromažďujú zabudnuté veci (viď.  fotografie). Veci sa nachádzajú vo vestibule, v hlavnom vstupe do školy. Budú tam vystavené do konca budúceho týždňa, teda do piatka 28.1.2022. Ak vaše deti niečo stratili alebo zabudli, môžete sa zastaviť v škole a pozrieť sa, či zabudnutá vec nečaká na svojho majiteľa vo vestibule. 

  V prípade, že nikto neprejaví o veci záujem do 28.1.2022, venujeme ich na charitatívne účely. 

 • Školské kolo Pytagoriády

  V dňoch 8. - 9. 12. 2021 sa uskutočnilo prezenčne aj online formou školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. O súťaž prejavilo záujem 74 žiakov, z toho úspešných bolo 26 riešiteľov:

  v kategórii P3 – Adrian Caban (3. A), Viktória Gyorfiová (3. A), Tomáš Kuzma (3. A), Dominik Ondrejka (3. B), Karin Kubaljaková (3. B), Jakub Rázga (3. B), Matúš Tóth (3. B), Adrián Ševčík (3. B), Patrik Varga (3. B),

  v kategórii P4 – Timotej Junas (4. A), Jakub Adamčiak (4. A), Patrícia Matejková (4. A), Nina Horváthová (4. A), Tomáš Potkan (4. A), Šárka Nováková (4. A), Ema Podskubová (4. A),

  v kategórii P5 – Ela Kubíková (5. B),

  v kategórii P6 – Samuel Baďo (6. A), Nina Kuzmová (6. A), Oliver Uhliar (6. A),

  v kategórii P7 – Hugo Hruška (7. A), Eliška Pažítková (7. A), Nina Ružičková (7. A), Peter Knapčík (7. B), Filip Gracias (7. B),

  v kategórii P8 – Filip Hrnčiar (8. A).

  Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom a úspešným riešiteľom blahoželáme!

 • Vianočné prekvapenia z III. oddelenia ŠKD

  „Mráz namaľoval na okná biely kvet a vianočný čas opäť prišiel k nám.

  Pod bielou perinou spí celý svet a každý začal veriť rozprávkam.

  Prajem krásne Vianoce!“  

  Takýto krásny vianočný vinš sme priali našim blízkym vo vlastnoručne vyrobených anjelských pohľadniciach. Nezabudli sme vyrobiť ani drobné darčeky. Dúfam, že urobili radosť pod stromčekom obdarovaným tak, ako deťom, ktoré ich tvorili.

 • Predvianočné aktivity v III. oddelení ŠKD

  Aj keď Martin neprišiel v novembri na bielom koni, neodradilo nás vytvoriť si vlastných bielych koníkov. Spolu s nami čakali na snehovú nádielku. A dopriali nám krásne zasnežené Vianoce.

  Chvíle čakania v tom najkrajšom období roka nám spríjemňovala výroba krásnej rozprávkovej dedinky. Aj keď nás bolo v klube málo, spoločne sme si vytvorili takéto čarovné chalúpky. Myslím, že sa nám podarili a deti boli spokojné so svojimi výtvormi.

 • Vianočné prianie

 • Okresné kolo súťaže "English Primary Marathon"

  Koncom novembra dve naše štvrtáčky Lia a Sofia, ktoré najlepšie zvládli školské kolo v anglickej súťaži pre štvrtákov "English primary marathon", reprezentovali našu školu na okresnom kole tejto súťaže. Naše víťazky museli zvládnuť písomný test a kreatívne písanie na vybranú tému. Netrpezlivo sme čakali na výsledky a umiestnenie bolo naozaj veľmi tesné. Zo všetkých 25 účastníkov Sofia Zacharová obsadila krásne 4. miesto a Lia Gejdošová pekné 10. miesto. Obom dievčatám ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy a želáme veľa ďalších úspechov v učení sa anglického jazyka.

 • Pečieme medovníky

  K Vianociam už tradične patrí pečenie medovníkov.

  Vyskúšali si to aj deti z 3.B triedy.

  Miesili, valkali, vykrajovali, piekli, zdobili, ...

  Že im to išlo od ruky, posúďte sami.

 • Usmernenie riaditeľky školy od 13 . 12. 2021

  • Od 13.12 2021 dochádza ku zmene organizácie vyučovania na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 8. 12. 2021 s účinnou platnosťou od 13. 12. 2021.
  • Žiaci 5. – 9. roč. prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Príslušní pedagógovia majú home office (učia on-line z domu), pokiaľ vedenie školy nenariadi inak.
  • Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho  rozvrhu hodín.
  • On-line hodiny sa budú uskutočňovať  platformou po dohode vyučujúceho daného  predmetu a zákonného zástupcu žiaka ( Zoom, Messenger...).
  • Zadávanie úloh vyučujúcimi, ako aj odovzdávanie úloh žiakmi, bude podľa rozvrhu jednotlivých predmetov a na základe pokynov  učiteľa daného predmetu.
  • Úlohy odoslané žiakmi po termíne nemusia byť akceptované vyučujúcim.
  • Žiaci, ktorí nemajú možnosť vytlačenia pracovných listov, alebo sú obmedzení  vo vzdelávaní z dôvodu nedostatočnosti zabezpečenia IKT v domácnostiach, sa budú vzdelávať formou odovzdania pracovných listov.
  • Pri riešení úloh a stretávaní sa s problémami budú umožnené žiakom konzultácie z jednotlivých predmetov s vyučujúcimi. Konzultácie môžu využiť aj IVVP žiaci, ako aj rodičia žiakov, ktorí nemusia konzultovať len s vyučujúcim, ale aj s triednym učiteľom, školským špeciálnym pedagógom, výchovným poradcom a asistentom.
  • Naďalej bude umožňované žiakom doučovanie v súlade s projektom „Spolu múdrejší II“ , ktoré sa môže uskutočňovať pre skupiny jedného pedagogického zamestnanca a najviac piatich žiakov.
  • Neúčasť na on-line hodine musí byť ospravedlnená zákonným zástupcom alebo lekárskym potvrdením.
  • Týmto spôsobom žiadam rodičov aj žiakov o dodržiavanie termínov aj časových rozpisov, nakoľko je toto dištančné vzdelávanie z organizačného hľadiska dosť náročné.
  • Žiaci 5. – 9. roč. stravujúci sa v ŠJ budú plošne odhlásení z obedov. Prípadný záujem o obedy treba nahlásiť vedúcej ŠJ.
  • Žiaci 1. – 4. roč. sa naďalej vzdelávajú prezenčnou formou vyučovania na základe predloženia Vyhlásenia o bezpríznakovosti,  a to každý týždeň.
  • Žiaci ZŠ sú povinní od 25. 11. 2021 nosiť rúška počas vyučovania v interiéri školy, vyplýva to z Vyhlášky č. 262/2011 ÚVZ SR zo dňa 24. 11.2021 §2 ods. 3 pís. a. Nosenie rúšok sa nevzťahuje pri výkone športu v telocvični ako aj pri konzumácii pokrmov a nápojov v triedach a ŠJ.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nebude môcť vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí bez preukázania sa výnimky OTP.
  • Naďalej platí, že zákonný zástupca môže svojvoľne ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
  • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí zákonný zástupca predložiť potvrdenie od detského lekára.
  • V prípade , že žiak mal pozitívny výsledok ATG samotestu má povinnosť zákonný zástupca oznámiť  to škole, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam, kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Atg test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (ďalej iba MOM) a stanoví ďalší postup.
  • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
  • Školský klub detí bude fungovať v bežnom režime po skupinách.
  • Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať v režime podľa skupín žiakov  v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
  • Naďalej sa budú dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy, resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • V prípade opakujúceho sa nerešpektovania epidemiologických usmernení zo strany žiaka bude o tom informovaný jeho zákonný zástupca.
  • Aktualizácia nových informácií na www.minedu.sk.          
 • Adventné vence

  Viete si predstaviť Vianoce bez adventného venca? Mnohí z nás nie. Adventný veniec je jedna z najobľúbenejších vianočných dekorácií. Má kresťanský pôvod a spravidla štyri sviečky, symbolizujúce aj odpočítavanie času do Vianoc. Tie najkrajšie adventné vence sa nachádzajú v našej škole. :-) Vytvorili ich naši šikovní žiaci a krásne zdobia naše školské chodby. 

 • Vianočná atmosféra

  Veľmi sa tešíme na Vianoce a k prípravám na tieto sviatky patrí neodmysliteľne pečenie medovníčkov a ich zdobenie. V 3.A. si žiaci túto tradíciu nielen vyskúšali ale si na nej aj pochutili. Vyrobili si cestíčko, vymiesili, vykrajovali , upiekli, vyzdobili polevou a najkrajší moment bolo práve to vychutnávanie si medovníčkov pri vianočnom čajíčku so spolužiakmi. Pečenie prevoňalo celú školu a prispelo k vianočnej atmosfére na celej škole.

 • Okresné kolo Technickej olympiády

  Aj v tomto školskom roku sa konal 12. ročník okresného kola Technickej olympiády opäť netradične z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie. Víťazi školského kola absolvovali okresné kolo v presne stanovenom časovom rozhraní formou elektronického testu. Po vyriešení úloh v stanovenom časovom limite okresné komisie opravili a vyhodnotili úlohy z online testov a výsledky zverejnili. V kategórii B sa na krásnom 2. mieste umiestnil Radim Palovič (5. B). V kategórii A naši žiaci Tomáš Kozár (8. A) a Roman Herbst (8. B) dosiahli rovnaký počet bodov a obsadili 4. miesto. Srdečne Vám blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy.

 • Mikulášku, dobrý strýčku

  Celý kraj sťa striebro svieti.   Celý rok sme poslúchali,       Tak ako sme sľúbili,

  Príď, Mikuláš, prosia deti.      aj si uši umývali.                    všetci sme sa ľúbili.

  Chytro sadaj na sane,           Žiaden z nás sa nebil veru,    Rýchlo, rýchlo rozbaľ vrece,

  v školičke ťa čakáme.            na kolene nemal dieru.          nikto z nás už čakať nechce.

  Na svätého Mikuláša v nebi býva veľký ruch, anjelici všetkým deťom robia účty zo zásluh. Dopoludnia vypisujú rôzne značky z hrubých kníh, popoludní ukladajú dobré skutky vedľa zlých. K večeru už uzly viažu, škriepok tam ver žiadnych niet a na váhach prevažujú... Či to slýchal kedy svet? Potom nosia na dlhý stôl účty celkom hotové, svätý Mikuláš z nich číta radom slovo po slove. Keď už všetko videl, čítal, potom svoje vysloví:„Dobrým veľa cenných vecí, zlým len prútik brezový."

 • Loptový trojboj

  Počas obdobia rôznych obmedzení sa naši žiaci na hodinách telesnej výchovy snažili prekonávať svojich spolužiakov, aj samých seba. Žiaci 5. - 7. ročníka sa zapojili do dištančnej súťaže LOPTOVÝ TROJBOJ pod aktovkou CVČ Elán. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 322 žiakov z Ružomberka. Naši žiaci ovládli prvé priečky takmer vo všetkých kategóriách. Gratulujeme!

   KATEGÓRIA DIEVČATÁ

  5. ročník1. miesto Linda Vieriková, 2. miesto Monika Vieriková, 3. miesto Ema Cecková,

  4. miesto Alžbetka Gorná, 7. miesto Zuzka Nováková

  6. ročník1. miesto Soňa Jančiová, 2. miesto Nina Kuzmová, 3. miesto Vanesa Vyšná,

  5. miesto Adriána Štrkáčová, 6. miesto Dorota Mydlová, 9. miesto Karolína Urbanová

  7. ročník1. miesto Nikola Kuracinová

   

  KATEGÓRIA CHLAPCI

  5. ročník – 6. miesto Richard Baďo, 10. miesto Matúš Tarač

  6. ročník1. miesto Adam Ondrík, 6. miesto Branislav Kubík, 9. miesto Peter Brna

  7. ročník1. miesto Lukáš Holubčík, 2. miesto Dominik Herbst, 3. miesto Hugo Hruška

 • Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok

  Aj u nás na škole sa deti zapojili do výzvy "Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok". Deti nielen krabice naplnili, ale aj pobalili, vyzdobili... Pracovali ako ozajstní vianoční škriatkovia. Ďakujeme aj rodičom za nezištnú pomoc! Vďaka Vám potešia tieto darčeky srdiečko nejedného seniora.

 • Usmernenie riaditeľky školy od 29. 11. 2021

  • Od 26.11. 2021 dochádza k sprísneniu hygienicko-epidemiologických opatrení na základe Vyhlášky č. 262/2011 ÚVZ SR zo dňa 24. 11.2021.
  • Na základe MŠVVaŠ SR zo dňa 25. 11. 2021 s účinnou platnosťou od 29. 11. 2021 dochádza ku zmene v organizácii vyučovania.
  • Škola bude otvorená vo všetkých farbách školského semaforu, čiže organizácia vyučovania bude prebiehať podľa aktuálneho Školského semaforu (viď. príloha č. 1.).
  • V prípade potreby sa preruší vyučovanie len v jednotlivých triedach.
  • Pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter. Teplota sa bude merať priebežne podľa potreby.
  • Žiaci sa zúčastňujú prezenčného vyučovania na základe predloženia Vyhlásenia o bezpríznakovosti,  a to každý týždeň (viď. príloha č. 2)
  • Žiaci ZŠ sú povinní od 25. 11. 2021 nosiť rúška počas vyučovania v interiéri školy, vyplýva to z Vyhlášky č. 262/2011 ÚVZ SR zo dňa 24. 11.2021 §2 ods. 3 pís. a. Nosenie rúšok sa nevzťahuje pri výkone športu v telocvični ako aj pri konzumácii pokrmov a nápojov v triedach a ŠJ.
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nebude môcť vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí bez preukázania sa výnimky OTP.
  • Zákonný zástupca môže svojvoľne ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní.
  • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí zákonný zástupca predložiť potvrdenie od detského lekára.
  • V prípade , že žiak mal pozitívny výsledok ATG samotestu, má povinnosť zákonný zástupca oznámiť  to škole, aby škola mohla pristúpiť k sprísneným hygienicko-epidemiologickým opatreniam, kontaktovať detského lekára - pediatra, ktorý pošle žiaka na PCR test, prípadne Ag test vykonaný v mobilnom odberovom mieste (ďalej iba MOM) a stanoví ďalší postup.
  • Dočasne sa rušia školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods.  7 a § 33 ods. 12 školského zákona (športové súťaže, školy v prírode, školské výcviky, krúžková činnosť...)
  • Vianočné prázdniny sa v školskom roku 2021/2022 uskutočnia vo všetkých školách v termíne od 20. decembra 2021 do 7. januára 2022.
  • Školský klub detí bude fungovať v bežnom režime po skupinách.
  • Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať v režime podľa skupín žiakov  v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
  • Naďalej sa budú dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zamestnávateľ podmieni zamestnancovi vstup do priestorov školy len v režime OTP.
  • Zamestnanci, ktorí nespĺňajú výnimku OTP budú pravidelne testovaní poverenou osobou pred vstupom na pracovisko.
  • V prípade opakujúceho sa nerešpektovania epidemiologických usmernení zo strany žiaka, bude o tom informovaný jeho zákonný zástupca.
  • Aktualizácia nových informácií na www.minedu.sk.    
 • Výtvarná súťaž ,,V otroctve drog"

  Každoročne sa naša škola zapája do okresnej výtvarnej súťaže ,,V otroctve drog", organizovanej Centrom voľného času Elán v Ružomberku. Tento rok nás reprezentovali dve žiačky, Lucia Máliková z 9. B triedy a Zuzana Nováková z 5. A triedy. Lucii ďakujeme za krásne 1. miesto v V. kategórii a Zuzke za pekné 2. miesto v IV. kategórii. 

 • Šarkany v III. oddelení ŠKD

   

  Šarkan svojím dlhým chvostom

  na oblohe zametá.

  Farebnými mašličkami

  usilovne prepletá.“ 

   

  Aj keď naše šarkany nelietali, vytvorili nám aj tak príjemnú jesennú atmosféru v III. oddelení ŠKD.

 • Keď prší jesenný dážď v III. oddelení ŠKD

  Štetce sme tentokrát nechali bokom. Využili sme jednoduchú techniku na vytvorenie dažďa. Stačil nám iba kartón a akrylové farby, a tak vznikli krásne daždivé pozadia pod šikovnými rúčkami tretiakov.

 • Pre starých rodičov z III. oddelenia ŠKD

  Aj tento rok sme si spomenuli na našich starých rodičov. Okrem básničky sme im venovali aj milé darčeky.

  „Aj napriek svojim šedinám,

  vždy budeš pre nás jediná.

  Aj napriek Tvojim vráskam,

  hreje Ťa naša láska.

  Prajeme Ti milý starký, starká,

  Nech Ťa sila neopúšťa,

  nech Ti stále slúži zdravie,

  či je deň, a či noc hustá.“

   

 • Jesenná tvorba našich malých prváčikov v ŠKD

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň