Navigácia

 • Projekt Adoptuj kravičku

  Naša škola sa prihlásila do projektu Adoptuj kravičku, ktorá trvá od októbra do mája. V tomto projekte si trieda môže virtuálne adoptovať ozajstnú kravičku zo slovenskej farmy a zábavnou formou sa naučiť o dôležitosti konzumácie slovenského mlieka, mliečnych výrobkov, o živote kravičiek, aj o práci poľnohospodárov - farmárov. Cieľom projektu je vypestovať u detí pozitívny vzťah ku zvieratám a správne stravovacie návyky. Nám sa už v prváckej a tiež tretiackej triede úspešne podarilo adoptovať po jednej ozajstnej živej kravičke, ktorú deti pokrstili menom Včelička a Malinka. Deti si vybrali kravičky z neďalekej farmy v Liptovskej Štiavnici. Zaslaním rodného listu sme sa stali jej adoptívnymi priateľmi alebo rodičmi. Budeme sa o ňu virtuálne starať a možno sa nám podarí s ňou aj fyzicky stretnúť. Úlohy, ktoré nám budú zasielať, budeme priebežne plniť. Detičky sa už veľmi tešia. Uvítame všetky obaly zo slovenských mliečnych výrobkov, tešíme sa na rôzne jogurty a iné zdravé desiaty, z ktorých si môžeme odpísať čísla EAN kódov, čím nám môžu pribudnúť dukáty, za ktoré sa môžeme postarať o naše kravičky ako najlepšie vieme. A možno sa nám podarí aj vyhrať to krásne ihrisko pre školu. Ale nás teší aj to, že sa môžeme zúčastniť tohto poučného a tiež zábavného projektu.

 • Náš projekt Vyvýšené záhony

  Aj takto trávia deti v našej škole čas... Nielen na hodinách pracovného vyučovania, predmetu techniky, prírodovedného krúžku Krtko, ale niekedy aj počas svojho voľného času, pretože ich to baví. Deti si minulý rok naplnili a prichystali na sadenie vyvýšené záhony, ktoré škola zakúpila z peňazí, ktoré im boli poskytnuté v projekte od Mondi s.c.p. Na jar prichystali priesady zo semiačok. Pestovanie v triede na okne našich žiakov tiež bavilo. A potom prišiel čas vysadiť všetko do vyvýšených záhonov. Skúšali sadiť rôzne druhy byliniek. Ujala sa mäta, medovka, pažítka, maggi, pamajorán... Ďalej zasadili mrkvu, káleráby, perašín, cibuľku, redkvičky, šalát a pravdaže hrášok a sladké jahôdky nemohli chýbať. Tiež sa im vydarili papriky, chilli, hokkaido a cuketa. V priebehu školského roka sa o ne príkladne starali, polievali, vytŕhali burinu, až prišiel čas zberu. Niečo stihli skonzumovať ešte v júni na konci školského roka, niečo muselo počkať na jeseň, aby to krásne dozrelo. Takže si pochutnali až v októbri. A tiež ich čaká zazimovanie a príprava vyvýšených záhonov na zimu. Chystajú sa vyskúšať zasadiť medzi jahody cesnačik. Uvidíme ako sa im to podarí. A tiež už teraz rozmýšľajú a tešia sa na jar, čo ešte všetko vyskúšajú sadiť a ako sa im bude dariť pestovanie. O ďalších pestovateľských úspechoch budeme priebežne informovať. Držíme palce naším malým záhradníkom.

 • Oznam o dištančnom vyučovaní

  S poľutovaním Vám oznamujeme, že situácia s kúrením sa opäť skomplikovala. Zajtra (t. j. 15. 10. 2021) budú  žiaci vzdelávaní dištančnou formou (z domu).

  Ešte raz sa ospravedlňujeme.

  S pozdravom vedenie školy.

 • Riaditeľské voľno

   

       Riaditeľka ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok oznamuje, že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov udeľuje dňa 14.10.2021 (štvrtok) riaditeľské voľno všetkým žiakom

   1. – 9. ročníka z technických dôvodov (odstraňovanie havárie kúrenia). 

  V prípade, ak sa nepodarí odstrániť haváriu, bude vyučovanie do odvolania pokračovať dištančne od 15. 10. 2021 (piatok). Bližšie informácie poskytne triedny učiteľ.

  Stravníci budú zo stravy centrálne odhlásení. Záujem o obedy je nutné telefonicky nahlásiť p. vedúcej ŠJ najneskôr do 7,30 hod. ráno.

  Ďakujem za pochopenie.                                     

   

 • Pozvánka na plenárne rodičovské združenie

  Vážení rodičia, srdečne Vás pozývame na plenárne zasadnutie ZRPŠ spojené s triednymi schôdzkami, ktoré sa uskutoční dňa 16. 9. 2021 (t.j. štvrtok) so začiatkom o 15.30 hod. v areáli školy (oproti multifunkčnému ihrisku). Tešíme sa na Vás.

                                                                                                               kolektív ZŠ

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  Naša základná škola dnes opäť otvorila svoje brány. Našich najmenších sme pasovali na úspešných prvákov a prajeme im, aby sa na našej škole cítili príjemne a boli úspešní pri zvládaní školských povinností. Všetkým žiakom aj pedagógom prajeme veľa síl a úspešný celý školský rok. Zaželajme si spoločne najmä to, aby vyučovanie prebiehalo v škole a čo najmenej doma. 

 • Oznam ŠKD

  V školskom roku 2021/2022 bude školský klub detí fungovať v nezmenenom režime. Ranný klub 5,45-7,35 a poobedný 11,10-16,00. Každý žiak, ktorý prejavil predbežný záujem v júni 2021, dostane od svojej triednej pani učiteľky zápisný lístok, ktorý musí byť vyplnený z obidvoch strán (krúžkovú činnosť dohlásite potom priebežne). Nezabudnite vyplniť, kto môže dieťa vyzdvihnúť, príp. či môže ísť aj samo. Vyplnené zápisné lístky prosím odovzdať najneskôr 3.9.2021. Zákonní zástupcovia prvákov môžu vybaviť zápis do ŠKD po skončení aktivít s triednymi pani učiteľkami u pani vychovávateľky v školskej jedálni. Poplatok ostáva nezmenený - 10€ poplatok a 1€ príspevok na pomôcky. Zaplatiť treba vždy do 10. dňa v danom mesiaci. V septembri budeme zbierať platby už aj za október, teda treba zaplatiť 22€.

 • Usmernenie riaditeľky školy od 3. 9. 2021

  • 3.9. 2021 dochádza k zmene organizácii vyučovania: začiatok vyučovania bude už od 7,40.
  • Škola bude otvorená vo všetkých farbách školského semaforu.
  • V prípade potreby sa preruší vyučovanie len v jednotlivých triedach.
  • Ak sa v triede vyskytne pozitívny žiak, pôjdu žiaci do 14 - dňovej karantény, okrem tých, ktorí majú výnimku z karantény (viď. príloha Oznámenie o výnimke z karantény - elektronicky na EduPage).
  • Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nebude môcť vstúpiť do priestorov základnej školy a školského klubu detí.
  • Pri prvom nástupe do školy zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka (viď. príloha Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti - elektronicky na EduPage).
  • Pri prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) zákonný zástupca povinne predkladá v oranžovej a červenej fáze COVID semafóru vyhlásenie o bezpríznakovosti - elektronicky cez EduPage.
  • Zákonný zástupca môže svojvoľne ospravedlniť žiaka na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Nemá nárok na pandemickú OČR.
  • Pri absencii viac ako 5 po sebe idúcich vyučovacích dní musí zákonný zástupca predložiť potvrdenie od detského lekára.
  • Testovanie žiakov je dobrovoľné (možnosť využitia objednaných testov).
  • Vstup do školy pre žiakov pred začatím vyučovania bude priebežne. Žiaci budú využívať vchod číslo 1., 2. a bočný vchod.
  • Vstup cudzím osobám do budovy školy je možný len s výnimkou a písomným vyhlásením o bezpríznakovosti (tlačivo bude zverejnené pred vstupom do budovy školy).
  • Pri vstupe do školy sa bude vykonávať ranný filter. Teplota sa bude merať priebežne podľa potreby.
  • Všetci žiaci aj zamestnanci školy budú mať prekryté horné dýchacie cesty počas celého vyučovania v interiéri školy, v exteriéri rúška nie sú povinné.
  • Zákonný zástupca zabezpečí pre žiaka každý deň minimálne dve rúška a papierové vreckovky.
  • Školský klub detí bude fungovať v bežnom režime po skupinách.
  • Stravovanie v školskej jedálni bude prebiehať v bežnom režime podľa skupín žiakov v súlade s aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR.
  • Naďalej sa budú dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia pri príchode žiaka do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy resp. školského klubu detí (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • V prípade podozrivého žiaka alebo pracovníka sa riadi škola usmerneniami, aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a RÚVZ (viď. príloha semafor).  
  • V prípade opakujúceho sa nerešpektovania epidemiologických usmernení zo strany žiaka bude o tom informovaný jeho zákonný zástupca.
  • Aktualizácia nových informácií na www.minedu.sk.

             

 • Zmena organizácie vyučovania od 2.9.2021

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

  • Slávnostné otvorenie školského roka  sa uskutoční dňa 2. 9. 2021 o 8,30 hod. v areáli školy (oproti multifunkčnému ihrisku), pri dodržiavaní protiepidemiologických opatrení.
  • Do budovy školy bude umožnený vstup len žiakom 1. a 5. ročníkov s rúškami a bez prezuviek.
  • Zákonným zástupcom žiakov 1. ročníka bude tiež umožnený vstup do budovy školy s rúškami a za dodržiavania protiepidemiologických opatrení.
  • V prípade nepriaznivého počasia sa uskutoční otvorenie školského roka v triedach.
 • Letná škola

  V auguste sme sa zapojili do projektu letnej školy. V týždni 9.8. - 13.8. a 16.8. - 20.8. sme v krátkom turnuse opakovali, opakovali a opakovali. Ústrednou témou boli Rytieri letnej školy, takže sme zažili pasovanie, vytváranie erbu, stavanie hradu i rytiersky turnaj. Poznávali sme liečivé bylinky, vyrátali veľa príkladov a každý deň sme prečítali nejakú povesť. Prešli sme sa do Ludrovej, kde sme v spolupráci s Liptovským múzeom absolvovali exkurziu do gotického kostolíka. Konečným výstupom bol projekt, ktorý nám už dnes zdobí naše izbičky.

 • Letný tábor s Erkáčikom

  Začiatkom júla sme s našimi deťmi absolvovali už tretí ročník letnej činnosti ŠKD - letný tábor s Erkáčikom. V rámci regionálnej výchovy sme sa pozreli do okolia nášho mesta. Navštívili sme Pieskové kráľovstvo, absolvovali túru na Skalku, veľký výlet na Oravu i na Strečno. Riadne sme sa zabavili pri opekačke i športových hrách. Veď pozrite sa sami! 

 • Zisťovanie záujmu o domáce samotestovanie antigénovými testami

  Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné. Prípadný záujem o domáce testy je potrebné nahlásiť cez EduPage cez rodičovské konto sekcia prihlasovanie v termíne do 25. 8. 2021 do 11,00 hod.

  Každý žiak (1. – 9. roč.), ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

   

  Viac informácií ohľadne samotestovania:

 • OZNAM ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

  1.  Od 01.09.2021 už neplatí stravovanie zadarmo, teda dotácie na stravu.

  2. Na obedy bude prihlásený iba žiak, ktorý vypíše Zápisný lístok na stravovanie v šk. roku 2021/2022 a doručí ho do školskej jedálne osobne alebo elektronicky na e-mail: lestinska.tatiana@gmail.com

  3. V prípade neprítomnosti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese, alebo jeho ochorenia, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy do 7:00 aktuálneho dňa, a to cez internet, v školskej jedálni alebo telefonicky /0917 529 279/.

  4.  Ak sa žiak neodhlási, a obed si neprevezme, zákonný zástupca je povinný uhradiť plnú výšku obeda.

  5.  Obedy do obedára je možné odobrať len v prvý deň ochorenia.

  6.  Po vydaní čipu je stravník prihlásený na stravu na celý školský rok.

  7. Zákonný zástupca naďalej uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške:

  1. 1. a 2. stupeň - 6,00 €  réžia na mesiac
  2. Stravné 1 – 4 ročník: 1,15 € x počet stravných dní
  3. Stravné 5 – 9 ročník: 1,23 € x počet stravných dní

  8. Pri úhrade zadajte meno stravníka /nie zákonného zástupcu/, triedu a variabilný symbol.

  9. Poplatky na stravovanie musia byť uhradené do 25.-ho v predchádzajúcom mesiaci, inak nebude stravník prihlásený na stravu.

  10. Prihlášku na stravu je možné si stiahnuť z internetu, alebo si ju vyzdvihnúť u vedúcej ŠJ, v dňoch 23. 8. – 27. 8. od 7,30 do 10,00 h.

 • POĎAKOVANIE

  Vážení rodičia, touto cestou sa Vám chceme úprimne poďakovať za pomoc a spoluprácu v tomto už opäť netradičnom školskom roku. Uvedomujeme si, že pri vyučovaní detí z domu, pri ich usmerňovaní a pomáhaní, bola zodpovednosť na Vás. Aj vďaka Vám sa nám podarilo úspešne uzavrieť školský rok, ktorý bol pre všetkých náročný. Veľmi si ceníme Vašu snahu, trpezlivosť a ĎAKUJEME VÁM.

                                                                                                                 kolektív ZŠ

 • Slávnostné ukončenie šk. roka 2020/2021

 • Zber papiera

  Viete koľko kilogramov starého papiera zachráni jeden veľký strom? Podľa nášho prieskumu je to 125 kg papiera. Našim žiakom sa v júnovom zbere podarilo vyzbierať viac ako 8 000 kg papiera a zachránili 65  stromov. Dobrá práca, čo poviete? Veľké poďakovanie patrí všetkým žiakom a ich rodičom, ktorí sa do zberu aktívne zapojili.

 • Oznam školskej jedálne

  Prosíme stravníkov a zákonných zástupcov žiakov,  ktorí sa chcú odhlásiť na  dni: 28.6., 29.6. a 30.6. aby sa odhlásili do 28.6. do 7:30 z dôvodu koncoročnej uzávierky.

   Po tomto termíne už nebude možné odhlásiť sa!

 • Olympijský odznak všestrannosti

  Dňa 18.6.2021 sa na našej škole uskutočnilo krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti, do ktorého postúpili žiaci 5. a 6. ročníka. Reprezentačný tím tvorila štvorica chlapcov – Tibor Fábry, Dominik Herbst, Filip Glemba, Samuel Baďo, a za dievčatá nás reprezentovali – Karin Jurčiaková, Charlotte Smoliarová, Nella Šuteríková a Eliška Pažítková pod vedením p. uč. Miakyšovej.

  Žiaci súťažili v 6-tich disciplínach z EUROFIT testovej batérie. Na dodržiavanie pravidiel dohliadala p. Iveta Maceková z CVČ Elán. Žiaci a žiačky podali výborné výkony vo všetkých disciplínach.

  Postupová súťaž sa konala pod záštitou Slovenského olympijského tímu a Centra voľného času Elán. Ďakujeme organizátorom za krásne motivačné darčeky, vďaka ktorým sme sa aj my priblížili Olympijským hrám v Tokiu 2021. 

 • Správa pre môjho otecka

  Ani tento rok sme v III. oddelení ŠKD nezabudli na našich ocinov, tatinov, tatkov,... . Pripravili sme si pre nich osobné poďakovania ukryté v netradičnej forme listu. Myslím, že sa nám vydarili a potešia aj oteckov detí. Deti ich robili s láskou a radosťou.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň