Navigácia

Metodické združenia, predmetové komisie a hodnotenie žiakov

 

 

Metodické orgány - metodické združenia a predmetové komisie - sa zriaďujú na posudzovanie špecifických otázok výchovno-vzdelávacieho procesu. Zriaďuje ich riaditeľka ZŠ. Ich úlohou je zvyšovať metodickú a odbornú úroveň vzdelávania a výchovy v jednotlivých ročníkoch na 1. stupni, v ŠKD a v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo v skupinách predmetov na 2. stupni. Metodické orgány vytvárajú priestor pre zlepšenie vzájomnej spolupráce medzi pedagogickými zamestnancami. Vedúcich metodických orgánov vymenúva riaditeľka ZŠ na základe návrhov z radov najskúsenejších učiteľov a vychovávateľov s dobrými organizačnými schopnosťami.

HODNOTENIE pre I. STUPEŇ ZŠ 

HODNOTENIE PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV PREDMETOV, II. STUPEŇ ZŠ 

HODNOTENIE HUMANITNÝCH PREDMETOV, II. STUPEŇ ZŠ 

 

Predmetové komisie a metodické združenia

Metodické združenia a predmetové komisie sú poradnými a pomocnými orgánmi vedenia školy. 

Predmetové komisie pracujú:

 • formou zasadnutí MZ, PK

 • formou konzultácií - denná vzájomná výmena skúseností.

 

MZ a PK na škole zriaďuje riaditeľka školy ako svoje poradné orgány. Vedením poveruje jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi MZ sú pedagogickí zamestnanci – učitelia a vychovávatelia, ktorí pôsobia na 1. stupni ZŠ. Členmi PK sú pedagogickí zamestnanci – učitelia, ktorí pôsobia na 2. stupni a vyučujú aprobačné predmety pre príslušnú PK.

MZ a PK sa schádzajú 6-krát za školský rok. Ich činnosť sa riadi plánom práce a ŠkVP, ktorý po prerokovaní v PR vydáva riaditeľ školy na školský rok. Činnosť MO sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania. Hodnotenie činnosti MZ a PK sa uskutočňuje dvakrát za školský rok riaditeľom školy.

PK a MZ plnia funkciu organizačno–riadiacu, kontrolno–hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno–metodickú).

Cieľom činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno–vzdelávacieho procesu školy.

Ako pomocné riadiace orgány riaditeľa školy budú v školskom roku 2019/2020 v súlade so Štatútom MZ a PK pracovať v ZŠ 3 metodické orgány.

 • Metodické združenie 1.stupňa a ŠKD: Mgr. Zdenka Mišíková

 • PK spoločenskovedných predmetov: Mgr. Tatiana Janovčíková

 • PK prírodovedných predmetov: Mgr. Lýdia Kondrová

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň