Navigácia

 

Výzva č. 1/2021/ na predloženie cenovej ponuky na dodanie

civilnej zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení

 ( ďalej iba ako „ZVO“)

 

Stavebné úpravy ZŠ Sládkovičova - sociálne zariadenia

 

1.    Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov                                                                    Základná škola, Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

Sídlo                                                                       Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok

IČO:                                                                        0319 346 17

DIČ:                                                                        2020590165

Štatutárny orgán                                                  Mgr. Marta Nechalová  riaditeľka ZŠ

Bankové spojenie                                                Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu:                                                             507 0634 159/0900

IBAN:                                                                     SK 92 0900 0000 0050 7063 4159

BIC:                                                                        GIBASKBX

 

1.1 Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní

 

1.2 NUTS kód:SK031 Žilinský kraj

 

1.3 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Marta Nechalová, 0911 969 124, info@najskolark.sk

1.4    Kontaktná osoba vo veciach technických, zodpovedný za predmet zákazky: Mgr. Marta Nechalová

2.    Úvodné ustanovenia:

2.1 Predložením cenovej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa k predmetu zákazky uvedené vo výzve, ZoD a v prílohách súťažných podkladov.

2.2 Predpokladané hodnota zákazky vo výzve je maximálna a škola si vyhradzuje právo neprijať ponuku a neuzatvoriť ZoD, ak ponuka úspešného uchádzača bude vyššia ako PHZ.

2.3 Objednávateľ je subjektom verejnej správy a vyhradzuje si právo upraviť rozsah zákazky podľa výšky finančných prostriedkov v rozpočte alebo zrušenie výzvy.

 

3.     Názov predmetu zákazky:

Stavebné úpravy sociálnych zariadení ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok

4.  Opis požiadaviek na zákazku:

Predmetom zákazky  sú stavebné úpravy sociálnych zariadení - ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok.

Stručný popis

Nové podlahy, keramické obklady, sanitárne zariadenia, opravy omietok a stropov, WC kabínky, celková výmena elektroinštalácie a rozvodov vody, kanalizácie  a kúrenia. Sociálne zariadenia na I. NP a na 2.NP.

Podrobný opis zákazky - predmetu obstarávania je špecifikovaný v priloženom výkaze výmer.

 

5. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

6. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa.

7. Termín obhliadky:

Nepožaduje sa – v prípade záujmu po telefonickom dohovore,  kontakt  0911 969 124

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 42.486,93,- bez DPH a bola stanovená v zmysle § 6zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení oprávnenou osobou.

9. Typ zmluvy

S  úspešným  uchádzačom  bude  uzavretý zmluvný vzťah zmluvou o dielo v zmysle  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení podľa tejto výzvy a víťaznej cenovej ponuky.

10.  Miesto dodania:

Základná škola, Sládkovičova 034 01 Ružomberok

11. Termín dodania:

Doba realizácie predmetu zmluvy je 6 mesiacov po odovzdaní a prevzatí staveniska medzi Objednávateľoma Zhotoviteľom. Dodávateľ je povinný prevziať stavenisko najneskôr do 7 dní od vyzvania objednávateľom. Začiatok realizácie predmetu zmluvy je ihneď po podpise a zverejnení zmluvy o dielo.

12. Spôsob určenia ceny

Cena v ponuke bude stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Zb. o cenách ako cena maximálna vrátane DPH, v mene EURO, s presnosťou na 2 desatinné miesta, s uvedením výšky DPH, na základe záväzného rozpočtu. Ceny, prípadne spôsob stanovenia cien v ponuke, pokryjú všetky náklady a veci k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu prác. Cenová ponuka bude spracovaná v členení v zmysle bodu 3. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú navrhnutú cenu a súčasne na túto skutočnosť v ponuke upozorní.

 

13. Lehota a podmienky predkladania ponúk

a) do 27.07.2021do 9:00 hod.,

b) poštovou prepravou, kuriérom, príp. osobne do kancelárie ekonomického úseku ZŠ Sládkovičova 10,  034 01 Ružomberok v zalepenej nepriehľadnej obálke s označením na titulnej strane: Súťaž: „Stavebné úpravy  sociálnych zariadení - ZŠ Sládkovičova - Ružomberok- Neotvárať.“

Na obálke je potrebné uviesť identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa,IČO).

Rozhodujúce pre doručenie ponuky je dátum a čas doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi a nie dátum odoslania ponuky na poštovú prepravu,

c) elektronicky na e-mailovú adresu info@najskolark.sk s označením:

Súťaž: „Stavebné úpravy sociálnych zariadení - ZŠ Sládkovičova - Ružomberokpričom požadované doklady obstarávateľa budú podpísané, opečiatkované osobou oprávnenou konať za uchádzača a až tak naskenované ako príloha.

d) úspešný uchádzač je povinný do 5 pracovných dní doručiť originálne doklady v prípade, že svoju ponuku doručil elektronicky.

 

14. Práva verejného obstarávateľa

  1. Predložením cenovej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky verejného obstarávateľa.
  2. Ak ponuku predkladá skupina uchádzačov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje každý člen skupiny samostatne.
  3. Ponuka predložená/doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 13., nebude ďalej zaradená do hodnotiaceho procesu.
  4. V prípade, ak sa súťažných podkladoch, popise alebo prílohách nachádzajú definície v rozpore s § 42 ods. 3 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (uvedením konkrétneho názvu výrobcu, výrobného postupu, obchodného označenia, patentu, typu, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby), uchádzač môže predložiť aj alternatívne výrobky, ktoré však musia byť ekvivalentné ako verejným obstarávateľom požadované výrobky. Pod ekvivalentným sa myslí rovnaký materiál alebo postup s parametrami rovnakými, alebo lepšími ako požaduje verejný obstarávateľ a ponúkaný ekvivalent nesmie mať vplyv na zmenu ani kvalitu predmetu zákazky. Doklady preukazujúce ekvivalent budú súčasťou cenovej ponuky uchádzača.
  5. Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať prostredníctvom elektronickej pošty, ihneď po vyhodnotení so žiadosťou doručenia cenovej ponuky v origináloch, a s úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva.

 

  1. V prípade, že úspešný uchádzač odstúpi od podpísania zmluvy alebo od už podpísanej zmluvy, verejný obstarávateľ má právo následne podpísať zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí, v zmysle platného vyhodnotenia prieskumu trhu.
  2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Verejný obstarávateľ následne zašle uchádzačom informáciu o odmietnutí ponuky spolu s odôvodnením, ako aj zmeniť podmienky súťaže.
  3. Uchádzač nemá právo si uplatniť u verejného obstarávateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím verejného obstarávateľa.
  4. Verejný obstarávateľ má kedykoľvek v procese vyhodnotenia obstarávania možnosť požiadať uchádzača o preukázanie bezúhonnosti,  teda že obstarávateľ nemá žiadne nedoplatky voči orgánom verejnej a štátnej moci, pre zabezpečenie právnej istoty obstarávateľa pri realizácii, nie je v úpadku a pod.

 

15. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na ZŠ Sládkovičova 10,  Ružomberok,  v riaditeľni ZŠ , dňa 27.07.2021 o 13:00 hod..

16. Kritériá na hodnotenie ponúk

Najnižšie celková cena s DPH za celý predmet zákazky.

17. Pokyny na zostavenie ponuky

Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Písomná ponuka musí byť zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná bez toho, aby sa porušila postupnosť dokladov v nej zviazaných a zabránilo sa s nimi manipulovať, aby sa nedali strany ponuky vyberať, vymieňať a ani dodatočne vkladať.

 

18. Obsah ponuky uchádzača

Ponuka musí obsahovať:

A.   Cenová ponuka - Príloha č. 1.

Na samostatnom liste A 4 uchádzač predloží  názov, adresu a identifikačné údaje a celkovú cenu za dielo s DPH vypočítanú v zmysle predmetu zákazky. 

B.    Zmluva o dielo (vrátane položkového rozpočtu zostaveného uchádzačom podľa predmetu zákazky) v počte 1 ks. – Príloha č. 2.

Zmluva o dielo musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača (Uchádzač vyplní časť zmluvy označenú červenou farbou, originál predkladá len úspešný uchádzač).

CČestné prehlásenie - Príloha č. 3

Prílohy musia byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať za uchádzača (splnomocnenie musí byť súčasťou ponuky).

D. Referencie

Zoznamom stavebných prác obdobného charakteru uskutočnených za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania.

 

19. Podmienky účasti

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona, musí byť oprávnený dodávať služby ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení dodávať stavebné práce, ktoré zodpovedajú  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou, uchádzač musí byť bezúhonný a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

 

Odôvodnenie požiadaviek viažucich sa k podmienke účasti osobného postavenia: Požiadavka vyplýva zo zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (§ 32 ods. 2 písm. e) a f) zákona), uchádzač predloží doklad o oprávnení dodávať stavebné práce - práce, ktoré vždy zodpovedajú predmetu zákazky, doloženým čestným vyhlásením.

Verejný obstarávateľ má oprávnenie získavať údaje z informačných systémov verejnej správy podľa § 32 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní v rozsahu zápisov v obchodnom alebo v živnostenskom registri SR, preto sa od záujemcu nevyžaduje predkladať tieto doklady.

Podľa § 34 ods. 1 písm. b) ZVO: zoznamom stavebných prác uskutočnených  za predchádzajúcetri roky(podľa nami požadovaného predmetu – rekonštrukcia sociálnych zariadení) od vyhlásenia verejného obstarávania, s uvedením cien, miest a lehôt uskutočnenia stavebných prác. Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a zhodnotení uskutočnených stavebných prác ak nie sú tieto zverejnené na stránke UVO.

Záujemca môže požadované podmienky účasti preukázať aj zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 a nasl. ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.

Ak následne z predložených dokladov nemožno posúdiť ich platnosť alebo splnenie podmienky účasti, verejný obstarávateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Ak uchádzač nesplní požiadavku podľa tohto bodu výzvy na predkladanie ponúk, ani po výzve na vysvetlenie alebo doplnenie chýbajúcich dokladov, bude z verejného obstarávania vylúčený.

20. CPV kód

-             45214210 – 5 Stavebné práce na objektoch ZŠ

 

21.Viazanosť ponúk

-             do 31.3.2022  

 

22.DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1. Verejný obstarávateľ počas priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia ponúk.

2. Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez predchádzajúceho súhlasu uchádzača.

3. Verejný obstarávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté uchádzačom budú spracúvané a chránené podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 

 

 

V Ružomberku dňa  20.07.2021

                                                                                                          Mgr. Marta Nechalová

                                                                                                              riaditeľka školy

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň