Navigácia

Čitateľská gramotnosť

_______________________________________________

 

 

 

Naším cieľom je formovať kladný vzťah žiakov ku literatúre, aby aj v dnešnej pretechnizovanej dobe siahli po knihe a rozvíjali svoju  fantáziu a rozširovali svoje obzory.

Stratégia na rozvoj komunikatívnych kompetencií

a čitateľskej gramotnosti žiakov.

Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom
a získanými informáciami pracovať. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie textu a používanie informácií z neho. Súčasťou čitateľskej gramotnosti je rozvoj komunikatívnych kompetencií žiaka, jeho čitateľské schopnosti
a zručnosti, čitateľské návyky, záujmy, postoje, motivácia k čítaniu a získané vedomosti.

Tieto aspekty je potrebné premietnuť nielen do osvojovania si poznatkov o jazyku (jazyková kompetencia), ale i o ich vhodnom použití v rôznych komunikačných situáciách (komunikačná kompetencia). Vytvoriť väčší priestor na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť a schopnosť argumentovať.

Cieľom je rozvoj čitateľských a komunikačných schopností, ktoré presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Viesť žiakov ku konštruovanej a aktívnej účasti v procese učenia sa. Na jednotlivých vyučovacích predmetoch využívať inovačné metódy a formy práce, porovnávať informácie z rôznych zdrojov, využívať multimediálne programy, zaraďovať prácu
s internetom s prepojením na bežný život, pracovať s nesúvislými textami akými sú mapy, grafy, tabuľky a vyvodzovať vzťahy medzi informáciami.

Čitateľskú gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu rozvíjať na princípe medzipredmetových vzťahov. Žiak si uvedomuje potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobnostného rozvoja, dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových poznatkov
a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti.

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ JE PREDPOKLADOM ÚSPECHU V PRACOVNOM ŽIVOTE

- profesií, ktoré sa zaobídu bez každodenného uplatňovania čitateľských zručností ubúda.

- lepšie čítať a písať znamená mať väčšie šance na uspokojujúce pracovné uplatnenie.

PROBLÉMY ŽIAKOV PRI ČÍTANÍ -nie sú motivovaní prečítať text

-vôbec nerozumejú tomu čo čítajú

-čítajú pomaly, text nedočítajú

-uniknú im informácie z neprečítaného textu

-nevšimnú si podstatné informácie

-naopak si všímajú nepodstatné informácie

ČO S TÝM ROBÍME?

-dávame žiakom kratšie texty -texty upravujeme tak, že nedôležité časti z neho vypúšťame a najdôležitejšie vyznačíme tučným písmom, žiaci si to dôležité opisujú do zošita -namiesto čítania textu si pripravíme powerpointovú prezentáciu s výberom najdôležitejších informácií

ZÁKLADNÉ ČITATEĽSKÉ ZRUČNOSTI A STRATÉGIE

-Kladenie si otázok

-Predvídanie

-Odvodzovanie

-Zhrnutie

-Vizualizácia

-Monitorovanie

KLADIE SI OTÁZKY?

- počas čítania si kladie rôzne druhy otázok

- kontrolné otázky“, na ktoré sa odpoveď dá nájsť priamo v

texte (Kto? Čo? Kedy? Kde? Prečo? Ako?)

- otázky na ktoré v texte nie je odpoveď, ktoré smerujú k širším

súvislostiam, idú za text, prepájajú čítaný text s inými textami

a myšlienkami a skúsenosťou čitateľa

PREDVÍDA?

- uvažuje nad tým ako bude ďalej text pokračovať, zdôvodňuje predpovede

- na základe čitateľskej skúsenosti so žánrami (je to rozprávka

asi sa to skončí dobre…)

- na základe inej časti textu (porazil prvého draka, porazí aj tohto druhého)

- na základe životnej skúsenosti (keď sa mne stane niečo také, tak ja

urobím…)

- odkazom na iný text (pripomína mi to Malého princa a preto...)

- odkazom na známe postupy daného autora (v jeho detektívke sa vždy

stane...)

- odkazom na ilustrácie či iné grafické prvky

ODVODZUJE?

- odpovedá na otázky, na ktoré v texte nie je možné priamo nájsť odpoveď a ktoré ho

nútia domýšľať, odvodzovať, hodnotiť text a pod. (na otázky nemusí existovať jediná

správna odpoveď)

- aj bez otázok formuluje závery, ktoré mu nad textom napadli, môžu to byť aj otázky,

domnienky, hypotézy, zhodnotenie textu

- rozpoznáva autorove priznané zámery – chcel nás pobaviť, informovať, presvedčiť,

inštruovať...

- odhaduje autorove nepriznané zámery a svoje závery zdôvodňuje

- odhaduje ako textu môžu rozumieť iní čitatelia

VIE ZHRNÚŤ?

Pomenovanie najdôležitejších zložiek textu a ich zoradenie v logickom poradí:

Najdôležitejšie myšlienky textu sú...

Táto časť hovorí o....

Táto kniha bola o...

Najskôr...

Potom...

Nakoniec...

Príbeh sa odohráva (miesto)....(čas)....

Najdôležitejšími postavami sú...

Problém sa objavil, keď... a

MONITORUJE SVOJE ČÍTANIE?

Monitorovanie toho nakoľko čitateľ rozumie textu – hľadá a rozpoznáva problémy na ktoré narazil pri porozumení textu.

Uvedomiť si kde je problém:

Nerozumiem tej časti, kde...

Toto (veta, odstavec, strana, kapitola) mi nie je jasné.

Toto (presne doplniť čo) mi nedáva zmysel.

Neviem prísť na to, čo znamená...

Toto slovo je pre mňa ťažké, pretože...

VYJASNIŤ SI PROBLÉM - POROZUMENIE SLOVÁM

- Čítam znova.

- Rozmýšľam, či niektorá časť slova mi nepomôže porozumieť celému slovu.

- Premýšľam ktoré slovo mi pripomína.

- Čítam ďalej a možno sa objaví súvislosť, ktorá mi pomôže slovu porozumieť.

- Skúsim nezrozumiteľné slovo nahradiť iným slovom, ktoré vo vete dáva

zmysel.

VYJASNIŤ SI PROBLÉM - POROZUMENIE MYŠLIENKAM

- Znova si prečítam pasáž, ktorej nerozumiem.

- Čítam ďalej a možno objavím súvislosti, ktoré mi pomôžu porozumieť.

- Premýšľam o tom, čo už viem. Pokúsim sa navrhnúť viacero možností, čo asi

by myšlienka mohla znamenať.

- Opýtam sa kamaráta, diskutujem s ním.

KONDENZÁTOR

-Princípy kondenzátora

-Typy kondenzátorov

-Konštrukcia kondenzátora

-Vlastnosti kondenzátora

-Využitie kondenzátora

 

Aktivity:

 • Pred čítaním

 • Počas čítania

 • Po čítaní

AKTIVITY PRED ČÍTANÍM

 • -Naladenie na čítanie, skľudnenie na čítanie, povzbudenie zvedavosti na tému

 • -Dilemy, problémové otázky k téme

 • -Príprava „mysle“ na porozumenie toho o čom sa bude čítať

 • -Premyslenie témy o ktorej sa bude čítať, vybavenie si vedomostí, domnienok, skúseností s témou, resp. hlavnou myšlienkou textu

POUŽÍVANIE ZÁKLADNÝCH ČITATEĽSKÝCH ZRUČNOSTI A STRATÉGIÍ POČAS ČÍTANIA

-Kladenie si otázok

-Predvídanie

-Odvodzovanie

-Zhrnutie

-Vizualizácia

-Monitorovanie

AKTIVITY PO ČÍTANÍ

-Uvažovanie o nových informáciách, názoroch a zážitkoch

-Rozmýšľanie nad tým čo som si o téme myslel a čo som sa dozvedel

-Osobné úvahy o príčinách a dôvodoch, ktoré vyústili do stavu o ktorom sa píše v texte

-Vzájomné zdieľanie vlastných myšlienok, zážitkov

-Záverečné zhodnotenie, reflexia, zhrnutie

ČÍTANIE AUTENTICKÝCH TEXTOV

Téma vzťah človeka a životného prostredia:

- odborný text: Čínska vodná kríza

- populárno náučný text: Čína povedala dosť kyslým dažďom

- Reportážny rozhovor (mix žánrov publicistického,

odborného a umeleckého): India versus Čína: „Future

Bright“

ČÍTANIE AUTENTICKÝCH TEXTOV

- získanie informácií a pochopenia svojim samostatným myslením

- samostatné čítanie s následnou diskusiou aktivizuje žiaka

- čím viac odborných textov žiak prečíta, tým lepšie pozná odbornú terminológiu,

výstavbu argumentácie, usporiadanie obsahu, stanoviská rôznych ľudí, ich etické

postoje...

- na čítanie môžeme použiť viacero textov naraz, jeden hlavný a dva náročnejšie pre

skúsenejších čitateľov

- text môžem rozdeliť do 4 podtém, každá skupinka žiakov číta iný text

PREKÁŽKY:

- žiaci nemusia byť zvyknutí čítať na náučných predmetoch a nie je ľahké ich pre čítanie získať

- učiteľ nemá čas vyučovať čitateľské zručnosti a stratégie potrebné pre čítanie

vecných textov a na posilňovanie dôvery žiakov v čítanie odborných textov

- učiteľovi chýbajú didaktické zručnosti – nevie ako žiakov učiť čítať odborný text

- nie sú k dispozícii vhodné texty a nie je čas ich hľadať

- všeobecná mienka čítanie autentických textov nepodporuje – čítanie do odborného

predmetu nepatrí (s výnimkou učebníc)

- chýba odborná podpora učiteľa v škole

 

CIEĽ:

Vyučovacie hodiny prispôsobené tak, že zároveň sa:

 • podporuje čitateľstvo žiakov

 • rozvíja kvalitná práca s textom (posilňujú sa zručnosti)

 • učí sa „predmet“

ČO SA DÁ VŠIMNÚŤ PRI ČÍTANÍ ŽIAKOV:

- Je vôbec čitateľom? Je pre neho čítanie dôležité?

- Je schopný sústrediť sa na čítanie?

- Dokáže vyhľadávať informácie?

- Vie zhrnúť text?

- Overuje si pri čítaní svoje porozumenie textu?

- Kladie si otázky počas čítania?

- Uvažuje nad tým ako bude ďalej text pokračovať?

- Vie sformulovať čo vyplýva z textu?

- Hľadá a nachádza súvislosti?

 

KONTROLNÉ OTÁZKY:

10. Čítate vašim deviatakom (ôsmakom, šiestakom...prvákom) každý deň?

9. Vyberajú si vaši žiaci sami čo budú čítať počas vyhradeného "vyučovacieho" času?

8. Máte vo vašej deviatej (ôsmej, siedmej...prvej) triede, triednu knižnicu? Máte školskú knižnicu?

7. Podporujete rodičov prvého až tretieho ročníka, aby pravidelne čítali svojim deťom?

6. Majú vaši deviataci (ôsmaci, siedmaci...prváci) každý deň vyhradených 15 min. na tiché čítanie počas vyučovania?

5. Ste čitateľom? Hovoríte so žiakmi s vášňou o vašom čítaní?

4. Čítate knihy, ktoré sú vhodné pre vašich žiakov? Čítate knihy, ktoré oni čítajú?

3. Dávate pravidelne priestor vašim deviatakom (ôsmakom, siedmakom...prvákom) vo vyučovaní rozhovorom o tom čo kto číta?

2. Je pre vašich žiakov čítanie zábava, či trest?

1. Veríte, že každý váš deviatak (ôsmak, siedmak...prvák) môže byť čitateľom?

 

SKLADAČKOVÉ ČÍTANIE

Pred čítaním:

-Každý sám: Predstav si, že od teraz by Vianoce boli zrušené. Za čím by ti bolo ľúto?

-V dvojiciach alebo menších skupinkách: Nájdite niečo čo sa u Vás doma na Vianoce robí a u niekoho zo skupinky nerobí.

-Deti rozdelíme do troch skupín (resp. šiestich), každá dostane jednu z troch častí textu (začiatok, stred, koniec).

Počas čítania:

-Skupinky určujú, ktorú časť textu dostali.

-Skupinky napíšu zvyšné dve časti textu podľa toho čo si myslia, že v nich asi je napísané.

Po čítaní:

-Skupinky čítajú svoje časti. Začína tá ktorá dostala prvú časť, potom druhú a nakoniec skupinka, ktorá dostala tretiu časť.

-Diskusia o tom ako je text členený, ako sa vyvíja.

VIEM/ CHCEM VEDIEŤ/ DOZVEDEL SOM SA

Pred čítaním:

-Voľné písanie: Je neuveriteľné, čo všetko si niektorí ľudia oblečú, napr...

-Každý sám vyplnenie tabuľky VIEM/CHCEM VEDIEŤ/DOZVEDEL SOM SA.

-V dvojiciach vyplnenie tabuľky.

-Vyplnenie prvých dvoch stĺpcov tabuľky spolu.

Počas čítania:

-Čítanie textov.

-Vypĺňanie tabuľky v dvojiciach

Po čítaní:

-Vypĺňanie tabuľky spolu

-Diskusia – Ako je to s odvahou nosiť „hocičo“? (možné odštartovať príbehom chirurgičky Mary Edwardsovej Walkerovej často väznenej za nosenie „mužských šiat“)

INSERT

Pred čítaním:

-Video: animácia pohyb Mesiaca okolo Zeme

-Čo viem o Mesiaci?

-Vypĺňanie tabuľky spolu

Počas čítania:

-Čítanie textov. Značkovanie textu.

Po čítaní:

-V dvojiciach - čo som objavil?

-Diskusia – Čo vás zaujalo? Ako je možné, že nie je možné zo Zeme vidieť odvrátenú stranu Mesiaca?


 


 


 

Činnosti v škole zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti:

1. Škola naruby - rodičia každý deň doma čítajú deťom 15 min. z ľubovoľnej knihy a deti ohodnotia známkou rodiča. Raz do mesiaca si urobíme spoločné popoludnie, kde zhodnotíme mesiac čítania a porozprávame sa na rôzne témy, ktoré navrhnú deti. Aktivita je zameraná na pravidelnosť čítania
Z: všetci vyučujúci prvého stupňa ZŠ
T: priebežne

2. Reakcia na prečítané - reprodukcia prečítaného, čítanie grafov, schém, slovné, prípadne výtvarné zobrazenie prečítanej ukážky, tvorivá dramatika a akčné hry, čo najlepšie ukáže mieru porozumenia prečítaného textu.
Z: všetci vyučujúci
T: priebežne

3. Školská knižnica - zefektívniť prácu školskej knižnice, vypracovať jej štatút
a príslušné dokumenty.

Z: Mgr.Murínová
T: priebežne

4. Čitateľské dielne – Čítanie s porozumením, čítanie vlastných kníh, diskusia o prečítaných knihách medzi žiakmi v rámci triedy, aktivity na podporu čítania, diskusia v skupinách

Z: všetci vyučujúci

T: priebežne počas celého šk.roka

5. Čitateľský oriešok – celoslovenská čitateľsko-výtvarná súťaž, pre žiakov 2.3.4.ročníkov ZŠ, zameraná na podporu čítania.

Z: PaedDr. Eva Šimčeková

T: Apríl 2019 (?)

6. Záložka do knihy spája školy – česko-slovenský projekt na podporu spolupráce medzinárodných základných škôl.
Z: učiteľky výtvarnej výchovy
T: November 2018

7. Čítanie s Osmijankom – pridaj sa aj ty - 15. ročník celoslovenskej čitateľskej súťaže, triedy 2.3.a 4.ročníka, začiatok súťaže

Z: PaedDr. Šimčeková

T: November 2018

8. Súťaže, olympiády, prezentácie, projekty a čitateľské aktivity - realizovať priebežne počas celého školského roka s cieľom motivovať žiakov k samostatnému čítaniu, zhromažďovaniu materiálov, práca s odbornou literatúrou a encyklopédiami, práce s IKT, internetom, osvojiť si formy a obsah projektov, techniky vytvorenia jednoduchého projektu, prezentácia a obhajoba, kolektívne posudzovanie prác, výstava prác, využitie poznatkov na jednotlivých predmetoch, v medzipredmetových vzťahoch a pre prax.
Z: predmetoví vyučujúci
T: priebežne

9. Október – 24.10 – Medzinárodný deň školských knižníc, pozvaní hosť/ia,- beseda v šk.knižnici, čítanie kníh – učitelia čítajú deťom

Z: PaedDr. Eva Šimčkeová

T: 24.10.2018

10. Marec, mesiac knihy - realizovať aktivity vo vyučovacom i mimovyučovacom čase.
Z: predmetoví vyučujúci
T: Marec 2019

11. Besedy - zabezpečiť besedy so spisovateľmi a odborníkmi na jazykovedu so zapojením aj okolitých obyvateľov sídliska.
Z: učiteľky slovenského jazyka
T: priebežne

12. Číta celá škola – zapojiť do čítania všetkých v škole (aj školník, upratovačka). Čítajú
v určitý čas a určitú hodinu všetci obyvatelia školy.

Z: PaedDr. Šimčeková
T: Máj 2018

13. Čítaním za poznaním – zrealizovať na škole, mesačne sa opakujúci, súťažný projekt pre všetkých žiakov školy.
Z: PaedDr. Šimčeková
T: priebežne

15. Slovensko – anglický čitateľský maratón
Z: Mgr. Hosová, Mgr. Fričová
T: priebežne

16. Buď ako Štúr – rétorická súťaž zameraná na rozvoj recitačných zručností žiakov.
Z: Mgr. Rázgová
T: Február 2018

17. Čitateľský maratón – celoslovenská čitateľská súťaž organizovaná linkou detskej istoty

Z: PaedDr. Eva Šimčeková

T: Máj 2019
 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň