Navigácia

OZNAMY Tlačivá ŠKD Charakteristika ŠKD Sovíčatá Plán práce ŠKD pre šk. rok 2023/2024 Výchovný program ŠKD Pravidlá bezpečného školského klubu Vnútorný poriadok ŠKD Denný režim ŠKD Oddelenia ŠKD Aktivity 2023/2024 Aktivity 2022/2023 Aktivity 2021/2022 Letná prázdninová činnosť

ŠKD Sovíčatá

OZNAMY

                                       

                                                 

 

Oznam o prevádzke ŠKD v šk. roku 2023/24

Školský klub detí bude v školskom roku 2023/24 fungovať od 5.9.2023 (utorok) od 6:00 hod. do 16:00 hod. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zostáva v tomto školskom roku nezmenený - 15 €/mesiac/dieťa. Platba sa bude dať zrealizovať mesačne, ale aj za viac mesiacov spolu (september 2023 - december 2023 = 60€ a január 2024 - jún 2024 = 90€). Platba musí byť na účet pripísaná vždy k 10. dňu v danom mesiaci. Pri nedodržaní termínu bude dieťa z klubu vylúčené. Každé dieťa bude mať pridelený svoj variabilný symbol, o ktorom Vás bude informovať príslušná p. vychovávateľka. Platby za mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí realizujte na účet: SK70 0900 0000 0050 7063 4167, BIC:GIBASKBX

O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

 

                            Oznam - platby ŠKD december / január

Pripomíname, že mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí za mesiac december je nutné uhradiť v termíne od 1.12.2022, najneskôr však do 10.12.2022 z dôvodu uzávierky kalendárneho roka. Platby za rok 2023 bude možné posielať až od 1.1.2023. Máte možnosť poslať platbu za viac mesiacov spolu - najviac však za 6 mesiacov (spolu 90 eur).

             !!! Oznam o zmene výšky mesačného príspevku za ŠKD !!!

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia č.5/2022 o zápise dieťaťa, žiaka na plnenie povinnej školskej dochádzky a určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí v školách a školských zariadeniach sa od 1.10.2022 stanovuje výška mesačného príspevku za ŠKD na 15 eur. Zároveň od 1.10.2022 bude možné platbu zrealizovať len platbou prevodom na účet: SK70 0900 0000 0050 7063 4167. Tí, ktorí ste už poplatok poslali dopredu, bude potrebné ešte uhradiť doplatok. Zároveň Vás prosíme, aby ste platby na účet realizovali len v termíne 1.-10. dňa v danom mesiaci. Za porozumenie ďakujeme.       

 

 Oznam o prevádzke ŠKD v šk. roku 2022/2023

Školský klub detí bude v školskom roku 2022/23 fungovať od 6:00 hod. do 16:00 hod. V prípade záujmu o navštevovanie ŠKD v novom školskom roku je potrebné vyplniť prihlášku žiaka do ŠKD. (Musia ju vyplniť aj žiaci, ktorí ŠKD navštevovali aj minulý školský rok). Prihlášku nájdete v prílohe alebo v sekcii ŠKD Sovíčatá. 

Vyplnenú prihlášku posielajte na mailovú adresukatkamurinova@gmail.com najneskôr do nedele 4.9.2022.

Zároveň Vás chceme informovať o novej možnosti platby poplatku za ŠKD prevodom na účet. Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí zostáva nezmenený - 10€/mesiac/dieťa. Platba sa bude dať zrealizovať mesačne, ale aj za viac mesiacov spolu (september 2022 - december 2022 = 40€ a január 2023 - jún 2023 = 60€). Platba musí byť na účet pripísaná vždy k 10. dňu v danom mesiaci. Pri nedodržaní termínu bude dieťa z klubu vylúčené. Každé dieťa bude mať pridelený svoj variabilný symbol, o ktorom Vás bude informovať príslušná p. vychovávateľka. Platba sa aj naďalej bude dať realizovať v hotovosti. O prípadných zmenách Vás budeme informovať.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň