Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Angl. jazyk ako druhý cudzí jazyk 2AJ
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CM
Dejepis DEJ
Domov a práca DAC
Dramatická výchova DRV
Etická výchova ETV
Financie v praxi FVP
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Grafomotorika GRM
Hravé čítanie HRC
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Komunikačné zručnosti KMN
Konverzácia v ANJ KAJ
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Konverzácia v NJ KNJ
Kultúra osobného prejavu KOS
Loptové hry LHY
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybové hry PHR
Práca s informáciami IFP
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Ruský jazyk RJ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchová SPV
Správanie Spr
Svet práce SEE
Šach SAH
ŠKRT ŠKRT
Technická výchova TEH
Technika THD
Tematické vyučovanie TEV
Teória hier THR
Triednicka hodina THF
Tvorivá matematika TMI
Tvorivé čítanie TEF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMP

© aScAgenda 2022.0.1319 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.01.2022

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň