Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Angl. jazyk ako druhý cudzí jazyk 2AJ
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z matematiky CM
Dejepis DEJ
Domov a práca DAC
Dramatická výchova DRV
Etická výchova ETV
Financie v praxi FVP
Finančná gramotnosť FIG
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Grafomotorika GRM
Hravé čítanie HRC
Hudobná výchova HUV
Hudobno-pohybová výchova HPD
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Komunikačné zručnosti KMN
Konverzácia v ANJ KAJ
Konverzácia v cudzom jazyku KCJ
Konverzácia v NJ KNJ
Kultúra osobného prejavu KOS
Loptové hry LHY
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nemecký jazyk 2NJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Pohybové hry PHR
Práca s informáciami IFP
Pracovná výchova PNV
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RGM
Rozvíjanie komunikačných schopností RKS
Ruský jazyk RJ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchová SPV
Správanie Spr
Svet práce SEE
Šach SAH
ŠKRT ŠKRT
Technická výchova TEH
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Tematické vyučovanie TEV
Teória hier THR
Triednicka hodina THF
Tvorivá matematika TMI
Tvorivé čítanie TEF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZMP

© aScAgenda 2024.0.1444 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2023

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň