Navigácia

PROJEKT

O projekte

   

Už druhý rok informujeme verejnosť nášho mesta o realizácii projektu ,, S radosťou do budúcnosti“ na ZŠ Sládkovičova . Tento projekt je zameraný na tvorbu školského vzdelávacieho programu pre 1. a 5. ročník.

Projekt je financovaný z európskeho sociálneho fondu a z rozpočtu Ministerstva školstva , vedy, výskumu a športu  SR v celkovej výške 95 713,48 €.

Novinka, ktorou sa v rámci projektu môžeme pochváliť v tomto školskom roku je zriadenie   odbornej  učebne  na rozvíjanie motorických schopností žiakov primárneho vzdelávania.

Učebňa je viacúčelová. Slúži na pohybové aktivity zamerané na rozvíjanie psychomotorických zručností, matematických predstáv, komunikačných zručností a relaxáciu.

Je zariadená modernými učebnými a didaktickými pomôckami v celkovej hodnote viac ako

9 000 €.

Základným vybavením učebne sú didaktické pomôcky zamerané na rozvíjanie spomínaných oblastí , ako napr.: balančné lavičky, zostava modulov, fit lopty, Guliverove nohy, vkladacie skladačky, ale i Montessori pomôcky zamerané na rozvíjanie matematických predstáv nielen intaktných žiakov, ale i žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami. 

Tešíme sa, že sme mali možnosť túto učebňu zriadiť a s radosťou ju odprezentujeme i širšej pedagogickej verejnosti.

 

Získali sme finančné prostriedky na projekt:

,,S radosťou do budúcnosti"

2.3.2009 - 31.8.2010

 


 

 

Na tejto stránke Vám predkladáme základné informácie o našom projekte a jeho priebehu a aké výsledky chceme dosiahnuť. O tomto všetkom Vás budeme priebežne informovať.

 

Základné informácie:

Operačný program Vzdelávanie

 

 

Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os : 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

 

Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 

Projektový manažér, kontaktná osoba pre projekt : Mgr. Mária Kenderová

Telefón: 044/4342729

e – mail: zssladkovicova.rk@stonline.sk

 

Finančný manažér: Daša Klimová

 

Administratívny pracovník: Mgr. Denisa Fričová

 

Celkové náklady na projekt: 95 713,48 € / 2 883 464,40 Sk

 

Dotácia NFP: 90 927,81 € / 2 739 291,18 Sk

 

Vlastné zdroje: 4 785,67 € / 144 173,22 Sk

 

Cieľ projektu: Zavedenie inovatívnych metód vzdelávania na základnej škole.

Podpora vzdelávacieho programu pre 1. a 5. ročník.

Inovácia novovytvorených učebných materiálov – didaktické príručky a pracovné zošity pre 1. a 5. ročník.

Príprava a vyškolenie pedagógov v oblasti IKT a Montessori metóde.

 

 


Aktivita 1.1


Tvorba vzdelávacieho programu pre 1. a 5. ročník pre predmety:

 

 

 

 • 1. ročník – rozvoj komunikačných zručností, interaktívne písanie, rozvoj grafomotorických zručností, dopravná výchova, šach
 • 5. ročník - informatika, dramatizácia v slovenskom jazyku

 

 

 

Koordinátor odbornej aktivity 1.1 : Mgr. Bohuslav Muríň

 

 

Aktivita 2.1

 

Inovácia didaktických pomôcok

 

Koordinátor odbornej aktivity 2.1 : PaedDr. Jana Mastišová

 

 

Výstupy aktivity:

 

 

 

 

 • pracovné zošity pre 1. ročník – rozvoj komunikačných zručností, interaktívne písanie, rozvoj grafomotorických zručností, dopravná výchova, šach a alternatívna výučba matematiky
 • pracovné zošity pre 5. ročník – informatika, dramatizácia v slovenskom jazyku

 

 

 

 

 

Aktivita 3.1

 

Školenie pedagogických pracovníkov

 

Koordinátor odbornej aktivity 3.1 : Mgr. Andrea Schmidtová

 

Výstupy aktivity:

 

 • výstupom aktivity budú 2 školenia s lektormi
  1. školenie v oblasti IKT
  2. školenie v Montessori metóde na vyučovaní

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň