Navigácia

PROJEKT

O projekte

   

USMERNENIE PRE ŠKOLY V RÁMCI ZABEZPEČENIA INFORMOVANIA, PUBLICITY A KOMUNIKÁCIE

 

ZAPOJENÝCH DO IMPLEMENTÁCIE AKTIVÍT NÁRODNÝCH PROJEKTOV

 

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV

A

POMÁHAJÚCE PROFESIE V EDUKÁCII DETÍ A ŽIAKOV II

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

Národné projekty : Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II významne podporujú pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov.

Členovia inkluzívneho tímu:

 • sociálni pedagógovia

 • školskí špeciálni pedagógovia

 • školskí psychológovia

 

Cieľom národných projektov je:

 • implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR,

 • vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov,

 • zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

 

Inkluzívna škola

Každé dieťa má právo na kvalitné, bezplatné základné vzdelávanie bez diskriminácie na základe rovnakých príležitostí v spoločenstve, v ktorom žije a nesmie byť vylúčené zo všeobecného systému vzdelávania (Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, čl. 7, ods. 2; čl. 24; čl. 30, ods. 5d, Dohovor o právach dieťaťa, čl. 3.1; čl. 23 a 28, Štátna školská inšpekcia, ďalej len ŠŠI, 2018, 2020). Primárnym zámerom všetkých aktérov školy vrátane rodičov je starostlivosť o všetkých žiakov a ich záujem (porov. aj zákon o rodine, článok I.1), s osobitným zreteľom na poznávanie potrieb a rešpektovanie rôznorodosti detí.

Inkluzívne vzdelávanie je v oblasti vzdelávania inovatívnym prístupom, ktorý zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. UNESCO definuje inkluzívne vzdelávanie ako flexibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky.

Inklúzia sa zrieka akejkoľvek kategorizácie. Na základe myšlienok inklúzie disponuje každý človek rovnakou hodnotou, preto by mal byť individuálne podporovaný v optimálnej miere a pre každého žiaka by mala škola mať k dispozícii potrebné zdroje . V inkluzívnej škole sa nestretávame s univerzálnou osobnosťou žiaka, žiacka populácia je rozmanitejšia. Žiaci sa môžu líšiť etnicitou, náboženstvom, sociálnym zázemím, vedomosťami, zručnosťami, záujmami, motiváciou, pohlavím, vekom, fyzickými možnosťami, osobnou históriou a pod. Pre zdravý rozvoj žiakov bude nevyhnutné odhaliť potenciál každého jedného z nich, akceptovať ich osobnostné predpoklady a voliť také stratégie vyučovania, ktoré budú tento potenciál maximálne využívať. Toto si vyžaduje vytvoriť spoločenstvo triedy a školy na princípe vzájomného rešpektu. V inkluzívnej škole je nevyhnutný rešpekt na všetkých možných úrovniach, v rovine interpersonálnej (žiak – žiak) aj intrapersonálnej: žiak – pedagogický pracovník, žiak – asistent učiteľa, pedagogický pracovník – pedagogický pracovník, pedagogický pracovník – nepedagogický pracovník, vedúci pracovník - podriadený pracovník atď. Rešpekt medzi všetkými účastníkmi edukačného procesu považujeme za dominantný princíp inkluzívneho vzdelávania.

Naša škola si plne uvedomuje, že uspokojiť potreby všetkých žiakov nie je a nebude pre školu jednoduché. Avšak pre úspešné inkluzívne vzdelávanie niet inej cesty ako rovnaké príležitosti vo vzdelávaní pre všetkých , pričom sa berú do úvahy schopnosti a špeciálne potreby každého žiaka.

Podporné a poradenské služby v škole

Tým, že v súčasnosti sú deti a žiaci so ŠVVP čím ďalej, tým viac vzdelávaní v tzv. hlavnom vzdelávacom prúde, mení sa predmet pôsobenia špeciálnej pedagogiky. V novom – inkluzívnom ponímaní je každý žiak osobitý, s osobitými individuálnymi potrebami a ich vzájomná interakcia ovplyvňuje – v rôznej miere – všetkých zúčastnených. Aj bežný žiak školy si dnes musí zvykať na fakt, že v triede má napr. viac „rušivých“ spolužiakov, že v jednej triede sa zvyčajne zídu „bežné“ deti s deťmi s VPU, s ADHD, niekedy aj s mentálnou retardáciou, s poruchami správania a pod. Čím ďalej, tým viac sa objavuje potreba školy pracovať so žiakmi inak, často (a čím ďalej, tým viac) aj nad rámec doposiaľ zaužívaných pedagogických postupov.

Už dlhodobejšie má každá škola a rovnako aj naša škola vytvorenú pozíciu výchovného poradcu, koordinátora prevencie, pozíciu pedagogických asistentov, poíciu školského špeciálneho pedagóga.

Naša škola sa snaží budovať a stále zdokonaľovať podporný tím, a to aj prostredníctvom už vyššie uvedených projektov.

 

Zloženie nášho odborného podporného tímu:

 • výchovný poradca

 • koordinátor prevencie

 • školský špeciálny pedagóg: 0,5 úväzok – pôvodný + 1,0 úväzok z projektu

 • školský logopéd

 • pedagogický asistent: 0,75 + 1,0 úväzok – pôvodný + 2 x 1,0 úväzok z projektu

 • školský psychológ a školský sociálny pedagóg (na našej škole nepôsobia)

 

Triedny učiteľ, učitelia a rodič – sú samozrejme, vždy nenahraditeľnou súčasťou tímu.

Funkciou tímu je vytvoriť partnerstvo prospešné pre žiaka, ktoré spoločnými silami koordinuje, plánuje a pomáha realizovať vhodné metódy a opatrenia, vyhodnocuje ich úspešnosť, navrhuje zmeny a ďalšie postupy. Čím lepšia je súhra všetkých zainteresovaných vrátane rodičov, tým skôr môžeme predpokladať pozitívne zmeny.

 

Náš podporný tím pracuje efektívne, pokojne a úspešne, pretože:

 • má plnú podporu najmä zo strany vedenia školy,

 • prevláda ochota k spolupráci zo strany pedagogického zboru,

 • má jasne určené ciele a úlohy,

 • každý člen tímu má jasne určené a stanovené kompetencie v rámci školy, ale aj v rámci tohto podporného tímu,

 • funguje vzájomné odovzdávanie informácií, vedomostí, vzájomná diskusia a spoločné rozhodovanie so vzájomným rešpektovaním jednotlivých názorov a postojov

 • existuje ochota prijímať nové námety a často aj netradičné riešenia, nové podnety na spoluprácu,

 • je ochota k zabezpečeniu dostatočných materiálno-technických aj personálnych podmienok zo strany vedenia,

 • je prítomné neustále vzdelávanie sa, prehlbovanie vedomostí a zručností, ochota vyhľadávania nových informácií, ochota skúšať nové – iné postupy.

 

V neposlednom rade je dôležitým faktorom dobrej funkcionality podporného tímu, samozrejme, aj ľudský osobnostný faktor každého participujúceho. Okrem odborných kompetencií si musia členovia „sadnúť“ aj ako ľudia. Preto sa spoločne snažíme o dobrú atmosféru a dobré vzťahy medzi sebou, aktívne pracovať na takejto tímovosti, na vzájomnej otvorenej komunikácii a vzájomných dobrých vzťahoch.

 

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓGčlen podporného tímu

 

Pôsobenie školského špeciálneho pedagóga vychádza najmä z práv každého, aj znevýhodneného a postihnutého dieťaťa na rovnakú možnosť prístupu k informáciám, ku vzdelaniu a výchove na základe princípu rešpektovania individuality každého jedného žiaka.

Jeho činnosť je veľmi široká, no v prvom rade je hlavným koordinátorom realizácie začlenenia žiakov so ŠVVP do bežnej školy, koordinátorom IVP. Činnosti, ktoré zvyčajne zabezpečuje školský špeciálny pedagóg, je celý rad, jednotlivé oblasti jeho činnosti sa vzájomne prelínajú:

 

Administratívna a dokumentačná činnosť:

 • Zaisťuje a aktualizuje potrebnú dokumentáciu a administratívu spojenú so žiakmi so ŠVVP, eviduje žiakov so ŠVVP, vedie evidenciu o činnosti, archivuje žiacke portfóliá.

 • Zabezpečuje písomnú dokumentáciu potrebnú k odoslaniu do centier poradenstva od rodičov a triednych učiteľov, sprostredkováva priamy kontakt so psychológmi, špeciálnymi pedagógmi, s pedopsychiatrom, s inými odbornými lekármi

 • Zabezpečuje ochranu osobných údajov žiakov a citlivých informácií o nich

 • Podieľa sa na spracovaní štatistík školy

 • Sleduje platnú legislatívu a legislatívne zmeny v oblasti vzdelávania žiakov so ŠVVP a špeciálnopedagogického poradenstva

 

Odborná činnosť so žiakom – priama intervenčná práca a s ňou súvisiace činnosti

 • Zabezpečuje špeciálnopedagogickú podporu (individuálne alebo aj skupinovo) pre žiakov so ŠVVP, pre rizikových žiakov, pre žiakov s počiatočnými ťažkosťami či s ťažkosťami prechodného charakteru, pre žiakov zo SZP, s poruchami v správaní, podieľa sa na ich výchove a vzdelávaní

 • Vykonáva reedukácie – ako cielenú stimuláciu funkcií, ktoré sú zodpovedné za rozvoj celého spektra školských zručností čitateľských, pisateľských, za rozvoj rečových schopností či matematických predstáv

 • Vykonáva v prípade potreby nutné krízové intervencie s cieľom aktuálneho upokojenia situácie a zníženia nebezpečenstva prehlbovania krízy, pomáha sprostredkovať ďalšiu potrebnú pomoc

 • Podieľa sa na vytváraní, aktualizácii a realizácii IVP žiakov so ŠVVP, pripravuje plány ich rozvoja, odporúča a realizuje stimulačné, reedukačné, korekčné, terapeutické programy

 • Spolu s výchovným poradcom školy sleduje sociálne vzťahy v triedach, pomáha viesť všetkých žiakov k chápaniu a rešpektovaniu odlišností

 • Dohliada na podporu budovania v čo najvyššej možnej miere samostatnosti znevýhodneného žiaka (napr. aj vo vzťahu k spolupráci s asistentom učiteľa), podieľa sa na učení žiaka k samostatnosti do takej miery, do akej to dovolí charakter jeho znevýhodnenia

 • Realizuje orientačné vyšetrenia žiakov, orientačnú špeciálnopedagogickú diagnostiku, depistáže (často v spolupráci s poradenskými zariadeniami)

 • Pomáha zabezpečovať Monitor, certifikované merania a testovania, prijímačky na stredné školy žiakov so ŠVVP

 

Preventívna depistážna činnosť

 • Podieľa sa na vyhľadávaní a identifikácii žiakov so ŠVVP, ale aj na vyhľadávaní žiakov nadaných, v spolupráci s poradňami sa podieľa na depistážnych a skríningových programoch

 • Vykonáva systematické pozorovania problémových, zaostávajúcich a rizikových žiakov na základe spolupráce s triednym učiteľom, pri potvrdení podozrení odosiela žiakov na diagnostiku do poradenských zariadení

 • Aktívne sa zúčastňuje na zápise nových prvákov s cieľom identifikovať rizikových žiakov a pomôcť pri prijímaní a zaškolení detí so znevýhodnením

 • Aktívne sa zúčastňuje prijímania nových žiakov a pri ich adaptácii na nový kolektív

 

Metodicko-odborná činnosť

 • Zabezpečuje a poprípade aj vytvára pomôcky pre deti so ŠVVP (pomocné tabuľky, portfóliá, pracovné listy, cvičenia a pod.) Koordinuje úpravu učebných materiálov pre žiakov so ŠVVP podľa ich individuálnych potrieb

 • Sprostredkováva informácie o jednotlivých žiakoch ostatným zainteresovaným pedagógom, vysvetľuje ich diagnózy, dosah diagnóz a ostatných skutočností na proces ich vzdelávania, pričom dbá na zachovávanie ochrany citlivých údajov

 • Sprostredkováva kontakt s poradenskými pracoviskami (CPPPaP, CŠPP), poprípade s inými potrebnými odborníkmi v rezorte školstva aj mimo rezortu

 • Podieľa sa na koordinácii práce asistentov učiteľa

 • Poskytuje odborné poradenstvo, konzultačné služby rodičom, zákonným zástupcom žiakov so ŠVVP

 • Poskytuje konzultácie, odborné poradenské služby a metodickú pomoc pedagógom školy, v ktorej pôsobí

 • Dohliada na používanie kompenzačných pomôcok, zabezpečuje podľa potreby zaškolenie ostatných pedagógov k ich používaniu

 • a iné dôležité činnosti

 

PEDAGOGICKÝ ASISTENT súčasť podporného tímu

S nárastom počtu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rastie aj záujem rodičov integrovať svoje deti do bežných škôl a pre uľahčenie tohto procesu využívať aj podporu pedagogického asistenta na vyučovaní. Z výsledkov prieskumu, ktorý uskutočnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) v roku 2015 vyplynulo, že učitelia i riaditelia škôl vidia najväčší prínos asistenta učiteľa v tom, že individuálnym prístupom pomáha v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu žiakom, ktorí majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Tým pádom môžu byť aj žiaci s takýmito potrebami integrovaní do bežnej školy a môžu sa vzdelávať v hlavnom prúde vzdelávacieho procesu. Asistent učiteľa s pomocou špeciálneho pedagóga a školského psychológa pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným znevýhodnením alebo s nadaním.

Práca asistenta učiteľa – pedagogického asistenta je špecifická v tom, že každé dieťa je iné a  každé potrebuje inú pomoc. Niektoré deti potrebujú, aby im asistent pomáhal viac, iné potrebujú pomôcť menej. Všetko záleží od problémov, ktoré dieťa má.

Asistent učiteľa je ako most medzi žiakom, s ktorým pracuje a ďalšími žiakmi v triede a medzi ním a učiteľom,“

Asistent, podobne ako učiteľ, sa tiež pripravuje na vyučovanie. S učiteľom sa porozprávajú o tom, čo sa bude na vyučovaní preberať. Učiteľ povie, do akej miery má integrovaný žiak nové učivo ovládať, čo je pre neho podstatné. Učiteľ s asistentom pripravujú vhodnú písomku, ktorá je odlišná od bežnej písomky v triede.

Medzi žiakom a asistentom sa skôr či neskôr vytvára určitý druh dôvery, akýsi hlbší vzťah. Skôr či neskôr takýto žiak u nej hľadá psychickú podporu, a to nielen pri písaní písomiek, keď ho musí často povzbudzovať, ale aj vtedy, keď ide napríklad k tabuli. Keď je pred tabuľou, často s ňou nadväzuje zrakový kontakt, vďaka ktorému nadobúda istotu. Integrácia žiakov do bežného kolektívu pomáha začleneným žiakom vo viacerých oblastiach:

 • žiak je viac motivovaný, pretože vidí, čo všetko musia spolužiaci vedieť, a to ho poháňa vpred,

 • má snahu sa aktívne zapájať do vyučovania,

 • je komunikatívny,

 • ak je kolektív dobrý, má chuť chodiť do školy,

 • vďaka tomu, že mu je zo strany asistenta venovaná dostatočná pozornosť, napreduje v získavaní poznatkov.

 

Otvorený, tvorivý asistent s rýchlym odhadom situácie a dôsledným správaním je pomocníkom pre učiteľa a tvorcom dobrej atmosféry v triede.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň