Navigácia

Infomácie špeciálneho pedagóga

Infomácie špeciálneho pedagóga

 

 

Školský špeciálny pedagóg : PaedDr. Jana Mastišová, PhD., PaedDr. Miroslav Borák

Pedagogický asistent: Mgr. Monika Balabanová

 

V našej spoločnosti má právo na vzdelanie každý a úlohou učiteľov a rodičov je vytvoriť deťom prostredie, ktoré umožní rozvinúť naplno ich schopnosti. Keďže sa počet žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami neustále zvyšuje, je nevyhnutné, aby v škole pracoval školský špeciálny pedagóg, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní týchto žiakov. Spolupracuje s učiteľmi, rodičmi, poradenskými zariadeniami a špeciálnymi školami.

 

Na našej škole pôsobí školský špeciálny pedagóg, ktorý:

 

 • Vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogického individuálneho poradenstva a intervencie deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením alebo žiakom s nadaním

 • Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení

 • Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení

 

Rozsah pôsobnosti:

 

 • podieľa sa na výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodneného žiaka;

 • podieľa sa na vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre začlenených žiakov,

 • v procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické služby;

 • poskytuje terapeutické služby pre deti s vývinovými poruchami učenia;

 • poskytuje individuálnu logopedickú starostlivosť;

 • poskytuje konzultácie, odborné rady a informácie pedagógom, ostatným odborným

zamestnancom školy, ako aj rodičom žiaka;

 • podľa potreby spolupracuje s poradenskými zariadeniami;

 • zabezpečuje pomôcky a učebný materiál primeraný špeciálno-pedagogickým potrebám žiaka;

 • podieľa sa na hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka;

 • podieľa sa konzultáciami a radami na rozhodnutiach riaditeľky;

 • sleduje platnú legislatívu v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva;

 

 

Konzultačné hodiny

M. Borák :   

Pondelok: pre učiteľov od 13:30 do 14:30 hod.

Pondelok – piatok: pre rodičov od 07:30 do 07:50 hod.

Pondelok – štvrtok: pre rodičov od 14:30 do 15:30 hod.

 

J. Mastišová : 

Pondelok: pre učiteľov od 13:30 do 14:30 hod.

                   pre rodičov od 14:30 do 15:30 hod.

 

Ostatné dni podľa potreby, po vzájomnej dohode.

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • +421 x 044/4304030 -
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  +421 x 044/4342729 -
  Mgr. Kenderová Mária, zástupca riaditeľa školy,

  +421 x 044/4304029 -
  Bc. Malenčíková Tatiana, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  kuricova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  razgova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň