Navigácia

Infomácie špeciálneho pedagóga

Infomácie špeciálneho pedagóga

 

Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Jana Mastišová, PhD.


Konzultačné hodiny:
pondelok: 12:00 – 13:30 h

Obedňajšia prestávka:
pondelok: 11:30 – 12:00 h

streda: 10:30 - 11:00 h
piatok: 12:30 – 13:00 h

Kontakt:
0905 696 676

 

Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Michaela Kráľová

Konzultačné hodiny:
pondelok: 12:00 – 13:30 h

Obedňajšia prestávka:
pondelok, streda: 11:30 – 12:00 h
utorok, štvrtok, piatok: 12:30 – 13:00 h

Kontakt:

0911 854 249
 

Konzultácie v inom termíne je potrebné kedykoľvek vopred dohodnúť!
 

Pedagogickí asistenti:           Bc. Lenka Ilková

                                                       Mgr. Katarína Hojdanová

                                                        Bc. Patrik Vierik

                                                        Bc. Danka Valachová

 

V našej spoločnosti má právo na vzdelanie každý a úlohou učiteľov a rodičov je vytvoriť deťom prostredie, ktoré umožní rozvinúť naplno ich schopnosti. Keďže sa počet žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami neustále zvyšuje, je nevyhnutné, aby v škole pracoval školský špeciálny pedagóg, ktorý sa podieľa na výchove a vzdelávaní týchto žiakov. Spolupracuje s učiteľmi, rodičmi, poradenskými zariadeniami a špeciálnymi školami.

 

Na našej škole pôsobí školský špeciálny pedagóg, ktorý:

 

 • Vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálno-pedagogického individuálneho poradenstva a intervencie deťom a žiakom so zdravotným znevýhodnením alebo žiakom s nadaním

 • Poskytuje špeciálno-pedagogické poradenstvo a konzultácie zákonným zástupcom detí, žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení

 • Pripravuje podklady pre odborných zamestnancov poradenských zariadení

 

Rozsah pôsobnosti:

 

 • podieľa sa na výchove a vzdelávaní zdravotne znevýhodneného žiaka;

 • podieľa sa na vypracovaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre začlenených žiakov,

 • v procese vyučovania poskytuje žiakovi individuálne špeciálno-pedagogické služby;

 • poskytuje terapeutické služby pre deti s vývinovými poruchami učenia;

 • poskytuje individuálnu logopedickú starostlivosť;

 • poskytuje konzultácie, odborné rady a informácie pedagógom, ostatným odborným

zamestnancom školy, ako aj rodičom žiaka;

 • podľa potreby spolupracuje s poradenskými zariadeniami;

 • zabezpečuje pomôcky a učebný materiál primeraný špeciálno-pedagogickým potrebám žiaka;

 • podieľa sa na hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka;

 • podieľa sa konzultáciami a radami na rozhodnutiach riaditeľky;

 • sleduje platnú legislatívu v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva;

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň