Navigácia

Výchovná poradkyňa

Základné informácie o SŠ

Niekoľko základných rád:


- získajte si informácie o škole, ktorá vás zaujíma

- zistite si podmienky na prijatie (SŠ ich zverejňujú na svojich internetových stránkach)

- zvážte si, či má vaše dieťa predpoklady na dokončenie štúdia

- poraďte sa v rodine

- porozprávajte sa s výchovnou poradkyňou školy

- poraďte sa s niekým, kto študuje na danej školeŽiaci základných škôl si môžu podať prihlášky na tieto stredné školy:

 

- gymnázium

- stredná odborná škola

- stredná športová škola

- škola umeleckého priemyslu

- konzervatórium


 

Gymnáziá

Gymnázium je všeobecnovzdelávacia, vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v štvorročnom, päťročnom alebo osemročnom vzdelávacom programe a poskytuje úplné stredné všeobecné vzdelanie (vyššie sekundárne vzdelanie), ktoré je ukončené maturitnou skúškou. Vzdelávacie programy gymnázia sú zamerané hlavne na prípravu pre štúdium na vysokých školách, môžu pripravovať aj na výkon niektorých činností vo verejnej správe, kultúre a športe. Žiak gymnázia sa povinne učí minimálne dva cudzie jazyky.

Žiaci gymnázií prijatí do štvorročného, päťročného alebo osemročného vzdelávacieho programu si môžu zvoliť štúdium v jednom z nasledujúcich študijných odborov a ich zameraní pre ktoré sú schválené špecifické učebné plány:

 

 • gymnázium (všeobecné zameranie, 4 a 8-ročné štúdium)

 • 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium (5-ročné štúdium)

 

Záujemcovia o gymnázium so zameraním telesná výchova sa stretnú s rozšírenou výučbou telesnej výchovy a organizovaním väčšieho množstva výcvikových kurzov než je to v ostatných gymnáziách. Športové gymnáziá úzko spolupracujú so športovými klubmi. Po ukončení štúdia na športovom gymnáziu spravidla získavajú osvedčenie trénera III. triedy vo zvolenom športe. Triedy so športovou prípravou podliehajú zvláštnemu režimu.

 

 

Stredné odborné školy


 

Stredná odborná škola je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá pripravuje žiakov v najmenej dvojročnom a najviac päťročnom vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej odbornej školy sú zamerané predovšetkým na výkon povolaní a odborných činností v národnom hospodárstve, zdravotníctve, verejnej správe, kultúre, umení a v ostatných oblastiach, žiaci sa môžu pripravovať aj na ďalšie štúdium. Stredná odborná škola poskytuje žiakom odborné vzdelávanie a prípravu v členení na teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Poskytujú aj možnosť duálneho vzdelávania.

Žiak na strednej odbornej škole môže získať:

 

nižšie stredné odborné vzdelanie (nižšie sekundárne) – štúdium trvá spravidla dva roky na strednej odbornej škole alebo odbornom učilišti a ukončuje sa záverečnou skúškou. Vo vybraných odboroch je dokladom aj výučný list. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu nižšieho stredného odborného vzdelávania, môže byť prijatý uchádzač, ktorý neukončil vzdelávací program základnej školy v poslednom ročníku, alebo posledný ročník neukončil úspešne.

 

stredné odborné vzdelanie (sekundárne) – štúdium trvá najmenej tri a najviac štyri roky v strednej odbornej škole a ukončuje sa záverečnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (riadne ukončil ZŠ).

úplné stredné odborné vzdelanie (vyššie sekundárne) – štúdium trvá najmenej štyri a najviac päť rokov a ukončuje sa maturitnou skúškou. Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o maturitnej skúške. V študijných odboroch určených štátnym vzdelávacím programom môže byť dokladom o získanej kvalifikácii aj výučný list. Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) a splnil podmienky prijímacieho konania.

vyššie odborné vzdelanie (post sekundárne alebo terciárne) – štúdium trvá najmenej dva a najviac tri roky na stredných odborných školách (pre zdravotnícke odbory vzdelania podľa osobitného predpisu). Dokladom o získanom stupni vzdelania je vysvedčenie o absolventskej skúške a absolventský diplom s právom používať titul „ diplomovaný špecialista“ so skratkou „ DiS“,

Absolvent strednej odbornej školy ktorý získa úplné stredné odborné vzdelanie sa môže uchádzať o prijatie na vysokoškolské štúdium.

Typy stredných odborných škôl sú:

a) stredná odborná škola s prívlastkom,

b) stredná priemyselná škola s prívlastkom,

c) škola umeleckého priemyslu,

d) stredná pedagogická škola

e) stredná zdravotnícka škola

g) dopravná akadémia

f) hotelová akadémia,

g) obchodná akadémia,

h) pedagogická a kultúrna akadémia

i) pedagogická a sociálna akadémia

j) technická akadémia

k) policajná stredná odborná škola,

l) stredná odborná škola požiarnej ochrany.

 

 

Stredná športová škola

 

Stredná športová škola je stredná škola, ktorá pripravuje žiakov so športovým nadaním vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania. Vzdelávacie programy strednej športovej školy sú zamerané na prípravu žiakov so športovým nadaním pre štúdium na vysokej škole a pre výkon povolaní a odborných činností v športe.

Žiak si môže vybrať na strednej športovej škole štúdium v niektorom z nasledujúcich odborov:

7451 J športové gymnázium

7471 M športový manažment

 

Školy umeleckého priemyslu

Škola umeleckého priemyslu je vnútorne diferencovaná stredná škola, ktorá poskytuje žiakom komplexné umelecké vzdelávanie vo vzdelávacom programe príslušného odboru vzdelávania zameranom na výtvarníctvo a dizajn. Škola umeleckého priemyslu môže poskytovať aj umelecko-pedagogické vzdelanie.

Škola umeleckého priemyslu poskytuje

a) úplné stredné odborné vzdelanie alebo

b) vyššie odborné vzdelanie.

Stredná umelecká škola, stredná odborná škola umeleckopriemyselná a škola úžitkového výtvarníctva zaradená do siete škôl a školských zariadení je školou umeleckého priemyslu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019.

 

Konzervatóriá

Konzervatóriá sa členia na nasledovné typy:

- hudobné a dramatické konzervatórium – poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore spev, hudba, tanec a hudobno-dramatické umenie v šesťročnom súvislom vzdelávacom programe.

- tanečné konzervatórium – poskytuje žiakom výchovu a vzdelávanie v študijnom odbore tanec v osemročnom súvislom vzdelávacom programe

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje podľa šesťročného vzdelávacieho programu, v ktorom žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka vykoná absolventskú skúšku. V odbore tanec sa štúdium uskutočňuje podľa osemročného vzdelávacieho programu, ktorý sa v poslednom ročníku ukončuje maturitnou skúškou a absolventskou skúškou. V prípade šesťročného vzdelávacieho programu žiak po ukončení štvrtého ročníka vykoná maturitnú skúšku a po ukončení šiesteho ročníka absolventskú skúšku.

 

 

 

 

Skupiny odborov na stredných školách, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (podľa prílohy vyhlášky č.65/2015 o stredných školách) sú to odbory:

 

a) 3348 M tvorba nábytku a interiéru,

b) 5310 N zubný technik,

c) 5315 N zdravotnícky záchranár,

d) 5317 Q diplomovaný fyzioterapeut,

e) 5370 M masér,

f) 6317 M 74 obchodná akadémia - bilingválne štúdium,

g) 7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,

h) 7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium,

i) 9245 M ochrana osôb a majetku,

j) študijné odbory v konzervatóriu,

k) skupina študijných odborov 82 Umenie a umeleckoremeselná tvorba I,

l) skupina študijných odborov a skupina učebných odborov 85 Umenie a umeleckoremeselná tvorba II.

 

 

 

Prihláška na štúdium a podmienky prijímacieho konania

 

 

 1. uchádzač alebo jeho zákonný zástupca môže podať dve prihlášky na štúdium na tlačive schválenom MŠ SR na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej školy; v odôvodnených prípadoch môže podať ďalšie dve prihlášky na štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností , zručností alebo nadania a ďalšiu prihlášku (talentové skúšky na bilingválne gymnáziá, umelecké školy, športové školy a konzervatóriá).

 

 1. Uchádzač alebo jeho zákonný zástupca, podáva prihlášku riaditeľovi základnej školy (yvýchovnej poradkyni), ktorú žiak navštevuje, do cca 20. februára na učebné odbory a študijné odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, a zručností alebo nadania, do cca 10. apríla na ostatné odbory vzdelávania.

 

Riaditeľ základnej školy odošle prihlášku na strednú školu


 

 1. Pri prijímaní žiaka na strednú školu, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka dosiahol úspešnosť v každom predmete samostatne 90 % rozhodne o prijatí riaditeľ školy bez prijímacej skúšky. Toto sa nevzťahuje na školu kde je potrebné pri prijímacích skúškach overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

 

 1. Prijímacia skúška sa koná z predmetov ktoré určí ministerstvo školstva a  ministerstvo zdravotníctva s prihliadnutím na návrhy riaditeľov stredných škôl (ak sa jedná o Zdravotnícke odbory vzdelávania na stredných zdravotníckych školách).

 

 1. Termíny prijímacích skúšok na stredné školy, na ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadanie určí riaditeľ strednej školy v čase cca od 25. marca do 15. apríla.

 

 1. Termíny konania prijímacích skúšok na školy, na ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu sa konajú v dvoch termínoch v druhom úplnom májovom týždni v pondelok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v utorok a v druhom úplnom májovom týždni vo štvrtok a z organizačných dôvodov sa môžu skončiť v piatok. Ak termín konania prijímacích skúšok pripadne na deň pracovného pokoja, termín konania prijímacej skúšky sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

 

 1. Riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, či sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Toto rozhodnutie zverejní najneskôr do 6. júna. Prijímacia skúška sa koná v treťom úplnom júnovom týždni v utorok a z organizačných dôvodov sa môže skončiť v stredu. Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

 

 1. Uchádzač môže byť zapísaný na štúdium na strednej škole len na základe zápisného lístka, vydaného príslušnou základnou školou a to len na jednej strednej škole.

 

 1. Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi stredná škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. Stredná škola vykoná zápis prijatých uchádzačov, ktorým bolo doručené rozhodnutie o prijatí na štúdium na strednú školu, na základe zápisného lístka, ktorý vydá príslušná základná škola; základná škola vydá uchádzačovi o štúdium iba jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá stredná škola, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej strednej škole a uprednostní štúdium na tej strednej škole, zruší zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a odovzdá ho tej strednej škole, na ktorú sa zapíše. Ak sa uchádzač nezapíše, rozhodnutie, ktorým bol uchádzač prijatý na štúdium v strednej škole, je neplatné.

 

Školské výpočtové strediská zverejnia kritériá prijímacích skúšok, vrátane podmienok na prijatie bez prijímacích skúšok na http://www.svs.edu.sk/

 

 

Rozhodovanie o prijatí

 

O prijatí uchádzača na strednú školu rozhodne riaditeľ strednej školy na základe výsledkov prijímacieho konania. Riaditeľ strednej školy pri rozhodovaní o prijatí zohľadní, že uchádzač je úspešným riešiteľom predmetovej olympiády alebo víťazom súťaže, ktorá súvisí s odborom vzdelávania, o ktorý sa uchádza, a na výsledky dosiahnuté v celoslovenskom testovaní žiakov deviatych ročníkov základných škôl.

 

Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky, pri ostatných prijímacích skúškach do troch pracovných dní odo dňa konania druhého termínu prijímacej skúšky.

 

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu o neprijatí riaditeľa cirkevnej alebo súkromnej strednej školy môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola
  Sládkovičova 10
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy

  044/4304029 -
  Ing. Daniela Kubáňová, ekonomické oddelenie

  0917 529 279
  Ľudmila Hollá, vedúca školskej jedálne


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň