Navigácia

 

 

Žiadosť o účasť na výberovom konaní

 

na uskutočnenie dodávky služby podľa zákona č. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstarávaní v aktuálnom znení

 ( ďalej ako „ZVO“)

 

Názov predmetu zákazky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov Základná škola Sládkovičova 10

Sídlo Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok, IČO 31934617

Štatutárny orgán  Mgr. Marta Nechalová – riaditeľka školy

Oprávnená osoba v technických veciach  Mgr. Marta Nechalová                                     

Bankové spojenie, Číslo účtu SK92 0900 0000 0050 7063 4159                                          

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: Mgr. Marta Nechalová

Kontaktná osoba vo veciach technických: Mgr. Marta Nechalová

2. Názov predmetu zákazky:  Stavebné úpravy ZŠ Sládkovičova -sociálne zariadenia

3. Miesto realizácie diela:  Základná škola Sládkovičova 10,  Ružomberok

4. Opis požiadaviek na zákazku: stavebné úpravy sociálnych zariadení -ZŠ Sládkovičova 10, Ružomberok

5. Termín obhliadky: Nepožaduje sa – v prípade záujmu po telefonickom dohovore kontakt  0911 969 124

6. Rozdelenie zákazky obstarávania na časti:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.

7. Možnosť predloženia variantných riešení:

Neumožňuje sa.

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 42 486,93 € bez DPH

9. Typ zmluvy / objednávky: Zmluva o dielo

10. Termín realizácie: Realizačné služby je potrebné začať ihneď po podpise a zverejnení zmluvy o dielo a skončiť do marca 2022

11. Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov

a) do 26.7.2021  do 9, 30 hod. elektronicky na adrese info@najskolark.sk

b) výzva na predkladanie ponúk sa doručuje najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia

žiadosti elektronicky, a na adresu žiadateľa.

12. Lehota a podmienky predkladania ponúk

a) do dňa 27.7.2021 do 9.00 hod.,

b) poštovou prepravou, kuriérom, príp. osobne do kancelárie ekonomického úseku ZŠ

13. Práva verejného obstarávateľa: viď. bod 14 Výzvy č. 1/2021

14. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční na Základnej škole Sládkovičova 10, Ružomberok

 dňa 27.7.2021 o 13:00 hod.

15. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia celková cena s DPH za celý predmet zákazky.

16. Pokyny na zostavenie ponuky: Všetky časti ponuky musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Ponuka musí byť zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná bez toho, aby sa porušila postupnosť dokladov v nej zviazaných a zabránilo sa s nimi manipulovať, aby sa nedali strany ponuky vyberať, vymieňať a dodatočne vkladať.

17. Obsah ponuky uchádzača:

Ponuka musí obsahovať:

A. Cenová ponuka

B. Zmluva o dielo

C. Čestné prehlásenie

D. Referencie

18. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží: Doklad o oprávnení  dodávať stavebné práce

19. Viazanosť ponúk 31. 3. 2022

20. Spoločný slovník obstarávania CPV

      CPV kód – 45214210-5 Stavebné práce na objektoch ZŠ

 

Dátum odoslania 20.7.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Sládkovičova 10, Ružomberok
  Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok
 • 044/4304030, 0911 969 124
  Mgr. Marta Nechalová, riaditeľka školy

  044/4342729 -
  Ing. Ľubica Matejková , zástupca riaditeľa školy,
  044/4304029 -
  Bc. Tatiana Malenčíková, ekonomické oddelenie


  Chcete nám ponúknuť výchovný koncert alebo divadelné predstavenie? Napíšte na mail:

  misikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 1. stupeň,

  janovcikova@najskolark.sk - ak ponúkate akciu pre 2. stupeň